Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten

20 september 2023

De natte weersomstandigheden in het voorjaar hebben ervoor gezorgd dat aardappelen en mais vaak later zijn ingezaaid en zullen worden geoogst. Ondanks de goede groeiomstandigheden in de zomer zal het daardoor in sommige streken moeilijk worden om de vanggewassen na aardappelen en mais tijdig in te zaaien.

Om aan de vanggewasverplichting te kunnen voldoen en het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren voorziet de wetgeving in 2 mogelijkheden voor aardappelen en mais. De landbouwer kan het doelareaal realiseren via de gewone vanggewasregeling waarbij voor aardappelen en mais het vanggewas uiterlijk 15 oktober moet ingezaaid zijn. Daarnaast is er de equivalente maatregel 'wintergranen en wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten'.

Omwille van de weersomstandigheden biedt de Mestbank landbouwers de mogelijkheid aan om nu nog te kiezen voor de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Deze maatregel komt er op uitdrukkelijke vraag van Boerenbond.

De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 31 oktober 2023 via de rubriek Aanvragen op het Mestbankloket. De percelen waarop de landbouwer de equivalente maatregel zal toepassen, moeten in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij eveneens uiterlijk 31 oktober 2023 aangeduid zijn. De aanduiding gebeurt in de kolom ‘gespecialiseerde productiemethode’ (code EQW). De voorwaarden van de equivalente maatregel blijven onverminderd van toepassing.

​Belangrijk is:

  • Het wintergraan of wintervlas moet uiterlijk 15 november ingezaaid zijn op de betreffende percelen en worden aangehouden als hoofdteelt in 2024.
  • De percelen waar de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, tellen slechts gedeeltelijk mee voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

Ook belangrijke informatie omtrent de sancties bij het niet naleven van de voorwaarden zijn op de website van de VLM raadpleegbaar.

Bron: VLM.