De land- en tuinbouwsector zet al vele jaren in op het terugdringen van haar stikstofuitstoot. Tussen 2000 en 2019 kon de sector een totale daling van 30% voorleggen. In absolute cijfers komt dit neer op een reductie van 15 kton stikstof (N).

Het overgrote deel van de stikstofemissies afkomstig uit onze sector is toe te schrijven aan de emissie van ammoniak. Ammoniak vormt zich voornamelijk in de stal, in de mestopslag en tijdens het uitrijden van de mest.

In 2018 bedroeg de opdeling van die verschillende stadia van ammoniakemissie: stal/interne mestopslag (70%), toediening mest op het land (22%), weidegrazen (8%) en externe mestopslag (< 1%).

Om dit soort stikstofverliezen te beperken heeft de sector al heel wat acties ondernomen. Zo werd er onder andere ingezet op mestinjectie en directe inwerking van dierlijke mest. Deze maatregelen werden ingevoerd in het kader van de mestactieplannen om afspoeling van nutriënten te vermijden, maar zorgen dus ook voor een daling van de ammoniakemissies. Daarnaast zijn pluimvee- en varkenshouders sinds 2004 verplicht om nieuwe en grondig gerenoveerde stallen ammoniakemissiearm (AEA) uit te rusten.

Dat wil zeggen dat in deze stallen technieken gebruikt worden die de ammoniakemissie per dier met minstens 50% terugdringen. Ook door in te zetten op een lagere stikstofinhoud van het veevoeder en mestverwerking werden reducties gerealiseerd.

In 2016 werd een PAS-lijst is in het leven geroepen om verschillende nieuwe ammoniakemissiearme reducerende technieken aan landbouwers aan te bieden. Deze technieken hoeven geen 50% reductie te halen, zijn voor verschillende diercategorieën opgesteld en kunnen ruimer gaan dan het stalsysteem op zich (bijvoorbeeld beweiden).

We zijn er nog niet

Ondanks de inspanningen van onze en andere sectoren zijn we nog niet waar we moeten zijn. Zoals je eerder in deze reeks kon lezen, gaat onze Europese natuur er wel langzaamaan op vooruit, maar hebben we nog een weg af te leggen. Om de Europese natuurdoelstellingen te behalen, zullen inspanningen van alle sectoren nodig blijven, ook van onze sector.