Na weken en dagen van intens overleg tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties zijn er antwoorden uit de bus gekomen die boeren terug vertrouwen moeten geven om verder aan de slag te gaan. Dit pakket van maatregelen is echter geen eindpunt, maar de start van een traject waarbij Boerenbond nauwgezet zal toezien op de gemaakte afspraken en zal optreden als gesprekspartner bij nieuwe initiatieven.

De dagenlange boerenprotesten zijn het gevolg van een jarenlange onzekerheid, polarisatie rond de landbouwsector en het nemen van beslissingen boven het hoofd van de boer. De stemming van het stikstofdecreet was de druppel die de emmer deed overlopen. De boeren die op straat kwamen hebben hun ongenoegen en radeloosheid uitvoerig geuit en hun stem werd gehoord.

Boerenbond, Groene Kring en de andere landbouworganisaties zijn met hun bezorgdheden aan de slag gegaan en hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen. Ze hebben de verschillende beleidsniveaus wakker geschud en de nodige druk gezet om tot oplossingen te komen. Na toegiften vanuit Europa en de federale regering, zijn er intense gesprekken gevoerd met de Vlaamse regering. Het waren moeilijke onderhandelingen en het pakket aan maatregelen waar we toe gekomen zijn is de aanzet van een beter beleid dat samen met de boeren vormgegeven wordt.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: “Zijn hier vandaag alle Vlaamse problemen voor onze boeren opgelost? Neen. Iedereen met gezond boerenverstand beseft ook dat wat tijdens vier jaar conflictmodel is scheefgegroeid, niet op enkele dagen kan worden rechtgetrokken. Hebben wij hier vandaag concrete zaken gehoord, die vertrouwen geven om terug te gaan naar een overlegmodel: ja! Als Boerenbond hebben we meegewerkt aan concrete oplossingen. Dit is niet het einde, maar een nieuw startpunt.”

Erkend als strategische sector

De landbouwsector wordt opnieuw erkend als strategische sector waar het beleid rekening mee houdt. Het overeengekomen pakket aan Vlaamse maatregelen moet landbouwers opnieuw vertrouwen geven om toekomstgericht, rechtszeker en duurzaam te ondernemen. Dit is niet alleen belangrijk voor onze sector, maar voor elke Vlaming, die eten op tafel krijgt dankzij onze landbouwers. De komende weken en maanden zal Boerenbond erover waken dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd en ervoor zorgen dat landbouw hoog op de politieke agenda blijft staan. We zullen de werkzaamheden van het opvolgingscomité nauw opvolgen. Lokale landbouw beschermen en de voedselvoorziening veiligstellen: dat is geen sprint maar een marathon.

Lode Ceyssens: “Ik wil de minister-president en de ministers die de voorbije weken oprecht naar ons luisterden, en in het belang van onze boeren over hun eigen schaduw stapten, bedanken. Uiteraard rekenen wij op hen om deze concrete voorstellen nu ook snel uit te rollen.”

“Ik wil ook hulde brengen aan alle boeren en boerinnen, jong en oud, uit elke hoek van Vlaanderen, lid van onze organisaties of niet, die de voorbije weken op een waardige manier actie hebben gevoerd.  Zij creëerden de opening om tot deze oplossingen te komen. Het is nu aan de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat zij niet meer op straat moeten komen, maar terug kunnen gaan doen wat ze 7 dagen op 7 met heel veel passie in weer en wind doen, lekker en duurzaam voedsel produceren!”, sluit Lode Ceyssens af.

Het gaat over volgende maatregelen:

Stikstofbeleid

De Vlaamse regering wacht niet tot 2030 en gaat onmiddellijk aan de slag om het beleid te baseren op een emissiemodel. De Vlaamse regering gaat deze maand nog in overleg met de Europese Commissie over de maatwerkgebieden en de natuurdoelen, wat voor ons cruciaal is. Intussen wordt de pauzeknop ingeduwd in het Turnhouts Vennengebied.

Het stikstofdecreet zorgt voor nieuwe bijkomende verplichtingen in de vergunningverlening. Om dit haalbaar te maken, past Vlaanderen de wetgeving aan zodat deze bedrijven via een eenvoudigere procedure hun omgevingsvergunning in lijn kunnen brengen met hun individuele PAS-referentie.

Een wetenschappelijk comité heeft als opdracht reductietechnieken te erkennen zodat deze gebruikt kunnen worden in de vergunningverlening. De capaciteit van dit comité wordt versterkt, zodat nieuwe technieken sneller kunnen goedgekeurd worden. Dit is namelijk heel dringend voor onze landbouwers.

Bescherming van landbouwgrond

De Vlaamse overheid (in hoofdzaak ANB en VLM) stopt onmiddellijk zelf quasi volledig met het aankopen van herbevestigd agrarisch gebied. 560.000 ha landbouwgrond wordt hiermee beschermd. Ook in het agrarisch gebied neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid. Voor wat de aankoopsubsidies betreft, wordt er een overleg opgestart om deze maximaal te heroriënteren naar aankopen in groen gebied. Het is daarbij cruciaal dat agrarisch gebied maximaal in landbouwgebruik blijft. Bij aanvang worden er afspraken gemaakt over het aankoopbeleid tijdens dit overleg.

Er zal ook nagegaan worden of er een fiscaal gunstregime inzake successie- en registratierechten kan ingevoerd worden voor gronden die gegarandeerd in langdurig landbouwgebruik blijven.

Een evenwichtig mestbeleid

Er wordt werk gemaakt van een MAP7 zonder dat hierin bijkomend percelen in VEN onder nulbemesting gebracht worden. Verder heeft de Vlaamse regering zich geëngageerd om de derogatie op gras opnieuw aan te vragen bij Europa en Renure daar als kunstmestvervanger te bepleiten.

Wegwerken van administratieve lasten

Er wordt een taskforce vereenvoudiging opgestart om regelgeving en de administratieve lasten waar boeren mee te maken krijgen, te vereenvoudigen. Het gaat onder meer over soepelere termijnen voor registratie van kunstmestaankopen in functie van het kunstmestregister en het schrappen van disproportioneel hoge boetes bij administratieve fouten in de Mestbankaangifte. Dit laatste wordt via een parlementair initiatief nog dit bemestingsseizoen ingevoerd.  Ook wordt er initiatief genomen om  kalenderlandbouw weg te werken bij zoals de verplichte vanggewasregeling, en het verleggen van bewijslast voor ecoregelingen.

Ook de vereenvoudigingsvoorstellen van de Europese Commissie zullen integraal uitgevoerd worden in Vlaanderen.

Water

Daarnaast zal Vlaanderen zal de administratieve lasten verlagen en de vergunningsprocedures vereenvoudigen voor het opvangen, opslaan en winnen van water. 

Standpuntbepaling op Europees niveau

Vlaanderen blijft zich op het Europese niveau verzetten tegen onhaalbare beleidsvoorstellen zoals de Europese natuurherstelwet en de klimaatdoelen. Vlaanderen zal ervoor pleiten om bij vrijhandelsakkoorden dezelfde productiestandaarden op te leggen aan ingevoerde producten als aan producten die in Europa geproduceerd worden.

Oprichting landbouwforum

Voor een boer is een handdruk een afspraak. Maar vandaag is het nodig dat de afspraken ook nauwgezet opgevolgd worden. Daarom is het ook belangrijk dat een procesbegeleider, in samenspraak met de landbouworganisaties, erop toeziet dat deze afspraken ook verder worden omgezet in de praktijk.

Boerenbond vindt het belangrijk dat, net zoals er voor de Vlaamse industrie een industrieforum is, er voor onze Vlaamse landbouw een landbouwforum zal worden opgericht, waar regering en landbouworganisaties in een constructieve sfeer de vele uitdagingen die nog op de land- en tuinbouw afkomen, kunnen bespreken en aanpakken. Daarmee krijgt onze Vlaamse land- en tuinbouw de erkenning die het verdient als een strategische sector.

Bron: Boerenbond/foto's Liesbet Corthout.

jjn