Vlaanderen brengt EU-natuurherstelwet naar Overlegcomité

16 mei 2023

Met de natuurherstelwet wil de Europese Commissie de biodiversiteit en de ecosystemen in Europa herstellen en de natuur wapenen tegen de klimaatverandering.

Daar hoort een aantal streefdoelen en verplichtingen bij, met de toepassing van al die herstelmaatregelen op minstens 20 procent van de natuur tegen 2030 als hoofddoelstelling. Tegen 2050 zouden deze maatregelen uitgebreid moeten worden naar alle ecosystemen die herstel behoeven, dus ook die buiten de beschermde gebieden van het Natura 2000-netwerk.

Zoals bekend vraagt Vlaanderen bijsturingen aan het Commissievoorstel. Demir waarschuwde eerder al voor de nefaste gevolgen van de verordening voor "de concurrentiepositie van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en andere kleine, dicht bevolkte lidstaten". De minister wees ook op juridische onduidelijkheid.

In de aanloop naar de vergadering van de Europese ministers van Milieu op 20 juni, waar de lidstaten hun standpunt zullen bepalen in de aanloop naar de onderhandelingen over de wet met het Europees Parlement, brengt de Vlaamse regering het dossier nu op het Overlegcomité. Ze wil zo de overige entiteiten van het land formeel vragen om in de bepaling van het Belgische standpunt rekening te houden met haar bezorgdheden.

"Vlaanderen is vastberaden onze natuur te herstellen en te beschermen. We bewijzen dat ook in daden. Een natuurherstelwet die op maat van Vlaanderen kan bijdragen aan verdere stappen vooruit is dan ook welkom, maar dan zijn er nog wat bijsturingen nodig aan de huidige teksten", zegt Demir. "Het kan immers niet de bedoeling zijn om andere activiteiten of klimaatinvesteringen onmogelijk te maken."

Meerdere bezorgdheden voorleggen

Eerder werd tijdens het intra-Belgisch overleg tussen de bevoegde federale en gewestelijke kabinetten overeengekomen om de Europese Commissie verduidelijkingen te vragen over de reikwijdte en de gevolgen van de wet. Volgens Demir gaat België verschillende bezorgdheden, waaronder die van Vlaanderen, voorleggen tijdens Europese werkgroepvergaderingen en ook andere lidstaten steunen in hun vraag om een juridisch advies en kosten-batenanalyse vanuit de Commissie. "Dat gebeurde tot op heden niet", zegt ze.

Demir verwijst nogmaals naar de groep landen die onder leiding van Finland en Denemarken bijsturingen voor de natuurherstelwet zoeken. Begin mei vroeg ze de andere regeringen in ons land al om zich op die lijn te zetten.

Ook in het Europees Parlement is de natuurherstelwet niet onbesproken. De EVP, de grootste fractie in het halfrond, wil de tekst in zijn geheel verwerpen, of als dat niet lukt op zijn minst hevig amenderen. Volgende week stemt de bevoegde commissie over de wet, in juli volgt normaal gezien de plenaire vergadering. Daarna kunnen de interinstitutionele onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement, met de Commissie als scheidsrechter, van start gaan.

Bron: Belga/foto Flickr.