Vlaamse regering keurt klimaatplan goed

5 november 2021

Gisteravond heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over een Vlaams klimaatplan. Daarmee geeft ze invulling aan de verhoogde klimaatambities van de Europese Commissie.

Voor de landbouwsector wordt het bestaande reductiedoel voor broeikasgassen verhoogd met 10 procent. Ook de industrie moet zijn uitstoot met 10 procent verminderen. Daarnaast zijn ook heel wat maatregelen opgenomen met (belangrijke) impact op woningbouw, mobiliteit, enzovoort.

De verhoogde reductiedoelstelling voor landbouw is ambitieus, maar we beseffen wel dat ook onze sector zijn steentje moet bijdragen.
Om de nieuwe taakstelling te realiseren en te vertalen in een concreet maatregelenpakket zal minister Crevits als bevoegd minister voor Landbouw in overleg gaan met de sector. Dat is een goede zaak en belangrijk om te komen tot maatregelen die haalbaar en draagbaar zijn én ook tot echt resultaat kunnen leiden. Het creëren van een draagvlak is daarbij cruciaal. Wij verwachten dan ook dat bedrijven die inspanningen leveren door de Vlaamse overheid hierin positief zullen ondersteund en begeleid worden.

De bijkomende taakstelling voor landbouw zal via 3 wegen gerealiseerd moeten worden:

1. Energetische emissies

Er zal ingezet worden op verdere innovatie om er, net zoals in andere sectoren, voor te zorgen dat de energetische emissies (emissies gebonden aan het energieverbruik) verder dalen. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en de EBO's (voor de tuinbouwsector) zullen hierin, naast de bedrijfsbegeleiding, een cruciale rol spelen. Ook wordt de uitfasering van de wkk-steun op fossiele brandstoffen versneld tegenover het regeerakkoord. De praktische uitvoeringseffecten en de effectieve startdatum zijn het onderwerp van een nog te organiseren overleg met de sector.

2. Koolstofopslag via GLB

Via het GLB zal ook ingezet worden op maatregelen die koolstofopslag in de bodem stimuleren.

3. Duurzaam veestapelmanagement

Een derde weg om de reductiedoelstellingen te halen, is de verdere inzet op een doordacht veestapelmanagement. Hierbij wordt ingezet op de Vlaamse eiwitstrategie om meer soja en andere plantaardige eiwitten te telen in Vlaanderen, op aangepast veevoeder enzovoort zodat de veestapel nog efficiënter en duurzamer wordt. Daarnaast zal de veehouderij de consumptietrends op EU-niveau beter moeten volgen. Een reductie van de veestapel behoort dus niet tot het maatregelenpakket.

Het gisteren goedgekeurde klimaatplan zal de komende dagen en weken nog verder worden geconcretiseerd. Vanuit Boerenbond zijn wij klaar om samen met de bevoegde minister op zoek te gaan naar de meest efficiënte en haalbare wegen om de gestelde doelstellingen te bereiken. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.