Landbouwers kunnen de buitendiensten contacteren voor hulp. De infolijn van het Departement Landbouw en Visserij is alleen bereikbaar tijdens de kantooruren, en ook niet in het weekend van 6 en 7 mei. Het departement vraagt ook aandacht te hebben voor het incoherentierapport dat na de uiterste indieningsdatum verzonden zal worden.

De verzamelaanvraag moet tijdig ingediend worden door alle landbouwers die aangifteplichtig zijn of steun willen aanvragen en door bio-landbouwers in het kader van bio-certificering. De steun betreft o.a. de basisinkomenssteun, de herverdelende betaling, de premie voor jonge landbouwers, de aanvraag van rechten uit de reserve, de betalingsaanvraag voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen, de aanvraag tot verderzetten van sommige lopende agromilieuverbintenissen, de betalingsaanvraag voor duurzame zoogkoeienhouderij, en de subsidiaanvraag voor de brede weersverzekering. Ook bepaalde voorwaarden voor de conditionaliteit moeten in 2023 via de verzamelaanvraag worden aangegeven.

LET OP: Landbouwers die willen omschakelen naar biologische teelt, moeten de percelen omschakelen uiterlijk op 30 april om dit jaar omschakelingssteun te kunnen ontvangen. Deze datum verschuift dus niet mee naar 7 mei.

Land- en tuinbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben daarvan een bevestigingse-mail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘Verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. Het is belangrijk dit bij twijfel te controleren.

Aangezien in deze campagne nog niet alle voorwaarden van de premie-aanvragen afgetoetst zullen kunnen worden op hun juistheid in de verzamelaanvraag tijdens de indieningsperiode (tot 7 mei), vraagt het departement ook uitdrukkelijk aandacht te hebben voor het incoherentierapport (ICR) dat na de uiterste indieningsdatum verzonden zal worden. In het ICR zijn opmerkingen opgenomen over eventuele onjuistheden of ontbrekende informatie in de verzamelaanvraag. Eventueel zullen nog aanpassingen nodig zijn die vóór 31 mei moeten worden ingediend. Daarover zal in een later persbericht nog verdere informatie volgen.

Jouw verzamelaanvraag nog niet ingediend?

Als de land- en tuinbouwer steun wenst te ontvangen of mestbankaangifteplichtig is, moet een verzamelaanvraag uiterlijk op zondag 7 mei worden ingediend. De aangifte gebeurt op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.  Het laattijdig indienen van de eerste versie van de verzamelaanvraag na 7 mei heeft tot gevolg dat er per werkdag 1% van de steun wordt afgehouden. Het indienen van een eerste versie na 31 mei betekent dat er voor het teeltjaar 2023 geen steun meer toegekend kan worden. Een initieel ingediende versie (vóór 8 mei) kan wel nog worden gewijzigd tot en met woensdag 31 mei, zonder verlies van steun.
Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is door onder ‘Uitgebreide zoekvelden tonen’ te zoeken naar dossiers op ‘Status’ met de waarden ‘Klaargezet’ en ‘In bewerking’. Binnen een organisatie kan het nuttig zijn om te zoeken op ‘laatste behandelaar’, om de eigen dossiers terug te vinden. De ‘laatste behandelaar’ is enkel ingevuld als het dossier in bewerking is of werd ingediend.

Overnames en betalingsrechten

Als er nog een volledige bedrijfsovername staat gepland in 2023 waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen en de aanvraag voor 28 april in te dienen, zodat de overname volledig afgerond is tegen 7 mei.

Om betalingsrechten te kunnen activeren, moeten overdrachten van betalingsrechten uiterlijk op 31 mei ingediend zijn, zodat de overnemer deze nog in de huidige campagne kan activeren waarbij de verzamelaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 7 mei. Betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden op percelen waarop de land- of tuinbouwer de hoofdteelt zelf verbouwt.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwers die de premie voor de brede weersverzekering wensen aan te vragen, moeten dit ten laatste op 7 mei aangeven in de verzamelaanvraag, evenals de naam van de verzekeraar. Na 7 mei kan de landbouwer geen subsidieaanvraag meer indienen en kan hij de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen. Als er een polis wordt afgesloten met een andere verzekeraar, zal er geen subsidie uitgekeerd kunnen worden. Let op: De uiterste datum om een polis te kunnen afsluiten bij een verzekeraar kan vroeger liggen. Informeer je tijdig bij jouw verzekeraar!

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Land-en tuinbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be  onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 2 mei 2023), zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Land- en tuinbouwers kunnen ook telefonisch of via e-mail bij hun buitendienst terecht voor hulp bij het indienen. Let op: er is geen permanentie voorzien op maandag 1 mei of in de weekends, dus ook niet op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei. Land-en tuinbouwers kunnen de contactgegevens van de verschillende buitendiensten raadplegen op www.landbouwvlaanderen.be  onder de ‘contact’-tegel. De medewerkers van het departement kunnen de land- en tuinbouwers via de telefoon op weg helpen wanneer indienen via de computer niet lukt.

Bron: Departement Landbouw en Visserij.