Verlies de verplichtingen bij hoevepootgoed niet uit het oog

17 oktober 2023

De controle en het gebruik van hoevepootgoed is op bepaalde punten minder strikt dan voor gecertificeerd pootgoed, maar er zijn nog altijd een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De productie van hoevepootgoed moet jaarlijks, vóór 31 mei door middel van dit formulier aangegeven worden bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) van het FAVV.

Eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld de ligging van de opslagplaats of het perceel waar de productie het jaar nadien zal uitgeplant worden) kunnen tot 15 februari van het daaropvolgende jaar met hetzelfde formulier worden meegedeeld.

Paspoortplicht bij hoevepootgoed

Binnen het hoevepootgoed is er nog een onderscheid te maken tussen hoevepootgoed met of zonder plantenpaspoort. Hoevepootgoed is paspoortplichtig als de producent de bedoeling heeft om

  • Het hoevepootgoed te bewaren of te gebruiken buiten de productie-eenheid waar ze is voortgebracht, de productie-eenheid is de infrastructuur of gronden in de gemeente waar het bedrijf gevestigd is of in een aangrenzende gemeente;
  • Of zijn hoevepootgoed te bewaren in een opslag die hem niet toebehoort of waar hij geen exclusief gebruik van maakt.

Het plantenpaspoort wordt niet afgeleverd als een of ander document of etiket, het gaat over een overeenkomst met het FAVV die het gebruik als beschreven toelaat.

Paspoortplichting hoevepootgoed heeft 3 extra verplichtingen ten opzichte van hoevepootgoed zonder paspoort. De landbouwer moet:

  • Over een erkenning voor het gebruik van plantenpaspoorten bij het FAVV beschikken
  • Vóór het uitplanten een grondbemonstering voor de opsporing van Globodera spp. aanvragen bij het FAVV (kosten ten laste van de landbouwer)
  • De partijbemonstering aanvragen voor de opsporing van bruinrot (Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter sepedonicus) (kosten ten laste van de landbouwer)
Hoe moet je de erkenning plantenpaspoorten aanvragen?

Dit kan ofwel online via de toepassing Foodweb, ofwel schriftelijk met een aanvraagformulier dat per post, mail of fax verstuurd wordt naar de LCE van het FAVV.

Volgende nieuwe activiteit dient aangeduid te worden: 

  • Plaatscode: PL42 (Landbouwbedrijf)
  • Activiteitscode: AC64 (Productie)
  • Productcode: PR207 (Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is)
Hoe moet je de bemonstering en analyse van Globodera spp. aanvragen?

In tegenstelling tot de grondbemonstering voor gecertificeerd pootgoed wordt de bemonsteringsaanvraag voor hoevepootgoed niet ingediend via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij, maar rechtstreeks door de landbouwer bij de LCE van het FAVV door middel van het formulier “Aanvraag perceelsbemonstering voor Globodera” De LCE zal je vervolgens contacteren om de bemonsteringen in te plannen.

Wanneer mag ik de aanvraag voor de Globoderabemonstering indienen?

Boerenbond heeft gevraagd om dit zo vroeg mogelijk te laten starten. We raden je aan om jouw aanvraag voor perceelsbemonstering voor hoevepootgoed zo snel mogelijk in te dienen bij de LCE van het FAVV, en dit vanaf 15 september. De aanvragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.

Rekening houdend met de beperkte verwerkingscapaciteit van de controlediensten en de laboratoria van het FAVV, kan de termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en het doorsturen van de analyseresultaten oplopen tot 60 werkdagen (of meer) als er heel veel aanvragen terzelfdertijd binnenkomen. Gelet op deze beperkingen, word je sterk aangeraden om jouw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Je moet er zich dus bewust van te zijn dat hoe later je jouw aanvraag indient hoe groter de vertraging kan zijn voor de ontvangst van de resultaten. Hou hier rekening mee zodat je zeker tijdig de juiste analyseverslagen in jouw bezit hebt.

Welke documenten zal je ontvangen en moeten opvragen?

Na de bemonsteringen zal de controleur van het FAVV je een monsternemingsverslag bezorgen voor elk bemonsterd veld/perceel waarop de identificatiegegevens van het veld/perceel zijn vermeld en de monsternummers van alle monsters die op dat veld werden genomen. Deze monsternummers heb je nodig om de analyseresultaten op te vragen. De analyseresultaten zullen je ter beschikking worden gesteld via Foodweb. De resultaten zijn beschikbaar per monsternummer.

Hoe moet je de bemonstering en analyse van bruinrot en ringrot aanvragen?

Bij niet-paspoortplichting hoevepootgoed zal het FAVV het initiatief nemen voor de bemonstering op bruin- en ringrot en de kosten van de analyse dragen.

Voor paspoortplichtig hoevepootgoed moet de landbouwer zelf de bemonstering voor bruin- en ringrot per mail, brief of fax aanvragen bij de LCE van het FAVV. De analysekosten zijn ten laste van de landbouwer.

Opgelet:

Alle partijen hoevepootgoed (zowel paspoortplichtig als niet-paspoortplichtig) afkomstig van percelen gelegen in de bewakingszone voor wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) worden bemonsterd om aanwezigheid van deze nematoden op te sporen. De analysekosten zijn altijd ten laste van de landbouwer.

Het FAVV bemonstert een vast aantal partijen hoevepootgoed (zowel paspoortplichtig als niet-paspoortplichtig) afkomstig van percelen gelegen buiten de bewakingszone voor wortelknobbelaaltjes. De kosten hieraan verbonden zijn steeds ten laste van het FAVV.

De bemonstering op wortelknobbelaaltjes gebeurt op hetzelfde moment als de bemonstering op bruin- en ringrot.

Bron: Boerenbond.