Met een waterscan willen we jouw bedrijf helpen om de waterkosten te verminderen. Maar willen we ook vermijden dat hoogwaardig water gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen. We nemen daarvoor de 5 belangrijke aspecten onder de loep:

1. Waterfactuur
Als eerste wordt de waterfactuur (zowel leiding als grondwater) geanalyseerd.

2. Waterbalans en kengetallen 
Dankzij de waterfacturen kunnen we de totale watervraag van het bedrijf vaststellen. Bij het opstellen van de waterbalans gaan we deze totale watervraag toewijzen aan de deelprocessen op het bedrijf zoals ventilatie, hygiëne, water voor het vee….
Dit doen we op basis van de debieten en draaitijden van de processen. Hieruit kunnen we de grootste verbruikers identificeren en deze vervolgens prioritair behandelen.
We berekenen ook kengetallen die je in staat stellen om jouw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde deelsector.

3. Waterbesparing
Voor elke verbruiker op het bedrijf gaan we na of er een waterzuinig alternatief mogelijk is. Door een analyse van de te realiseren waterbesparing, de investeringskosten en mogelijke ondersteuningsmaatregelen, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden en rentabiliteit van een waterbesparende maatregel op je bedrijf.  Ook met mogelijke lekken wordt rekening gehouden.

4. Duurzame waterproductie
Voor het resterende verbruik bekijken we wat de mogelijkheden zijn van eigen waterproductie.

  • opvang regenwater,
  • filtering en zuivering,
  • waterhergebruik,
  • alternatieve bronnen,
  • coöperaties met andere actoren (zoals industrieterreinen)

Zijn maar enkele voorbeelden van technieken die een bijkomende financiële winst kunnen opleveren.

5. Wateropslag en bijsturing processen

De momenten van waterproductie en waterverbruik komen jammer genoeg niet altijd overeen. Om hieraan tegemoet te komen gaan we de mogelijkheden na om water op te slaan. Daarnaast bekijken we ook welke processen kunnen worden verplaatst naar het moment waarop meer water beschikbaar is of in welke processen bijkomende maatregelen nuttig zijn. Door meer gebruik te maken van de eigen waterproductie wordt de rentabiliteit nog extra vergroot.

Infographic Waterscan