Teleurstelling in akkoord over EU-natuurherstelwet

10 november 2023

Boerenbond is teleurgesteld in het politiek akkoord dat de onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de EU gisterenavond bereikt hebben over de veelbesproken natuurherstelwet. Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond: “Het akkoord houdt geen enkele rekening met de bezorgdheden van experten, industrie en landbouw. Het is duidelijk dat de Europese politiek blind blijft varen. In de huidige geopolitieke situatie de voedselzekerheid hypothekeren, is onbegrijpelijk. Wie heeft baat bij dit ondoordacht beleid, noch de natuur, noch onze welvaart wordt hier beter van.”

Inhoudelijk blijkt het akkoord volgens Boerenbond op cruciale punten af te drijven van het parlementair mandaat en is het gebaseerd op een nipte meerderheid in de Raad. De lidstaten die het onderhandelingsmandaat goedkeurden, vertegenwoordigden maar 66% van de Europese burgers, waar 65% het minimum was. Boerenbond roept op om voor de verdere goedkeuring een Europese en Vlaamse impactanalyse te maken, zowel juridisch als economisch. De organisatie vraagt de verschillende beleidsmakers in de Raad en het Europese parlement om dit niet goed te keuren vooraleer hier duidelijkheid over bestaat.

Het bereikte inhoudelijk compromis stelt dat Europese habitats en soorten ook buiten de Natura 2000 gebieden bijkomend beschermd moeten worden. Er is wel overeengekomen dat er tot 2030 prioriteit gegeven wordt aan de al beschermde Natura 2000-gebieden, maar dit is zeer mager en stelt ons niet gerust.

Bijkomende doelstellingen

Daarenboven legt het bereikte compromis opnieuw bijkomende doelstellingen op voor het landbouwgebied, zoals bijvoorbeeld de graslandvlinderindex en de biodiversiteitsrijke landschapselementen. Onze land- en tuinbouwers doen vandaag al heel wat inspanningen om de biodiversiteit in Vlaanderen te verbeteren, en zullen dit ook verder blijven doen maar niet onder druk van bijkomende Europese verplichtingen waarvan de gevolgen vandaag niet gekend zijn.

Het verslechteringsverbod, dat stelt dat  er geen significante achteruitgang van de aanwezige natuur mag, is een inspanningsverbintenis geworden in plaats van een resultaatsverbintenis. Maar ook dit stelt eveneens absoluut niet gerust, gezien het van het oordeel van rechters zal afhangen hoe men hiermee in de praktijk zal omgaan. De impactanalyse die de Vlaamse Regering in aanloop van dit dossier liet opmaken, steunt bovendien onze bezorgdheid hierin.

Ook noodremprocedure veel te mager

Er is een noodremprocedure voorzien waarbij in uitzonderlijke omstandigheden de specifieke streefdoelen voor landbouwecosystemen kunnen worden opgeschort als die de beschikbaarheid van landbouwgrond voor de voedselbevoorrading in het gedrang dreigen te brengen. Ook dit is veel te mager gezien de globale doelstellingen op vlak van natuurherstel eveneens impact zullen hebben op het landbouwareaal en hier de noodremprocedure niet voor toegepast worden.

Bron: Boerenbond.