PRUP ‘Recht naar zee’is aanslag op open ruimte

7 september 2023

Al een aantal jaren is er op het grondgebied van Middelkerke sprake van een nieuwe toeristische ontsluiting van de badstad. Deze nieuwe weg moet het verkeer, komende van de E40, langs Slijpe naar de kust leiden en onder meer naar de randparking Westendelaan.

Dit plan moet uitvoering geven aan de kamstructuur zoals beschreven in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat inmiddels zo’n 26 jaar oud is. De provincie West-Vlaanderen zet met steun van de gemeente Middelkerke de eerste stappen in het ruimtelijk uitvoeringsplan en presenteerde al de startnota. De volgende stap in de procedure is de voorlopige vaststelling.

Probleemstelling

Naast het realiseren van de kamstructuur wil het plan een oplossing bieden voor het (sporadisch) stilstaand verkeer ter hoogte van de Slijpebrug en de verkeersleefbaarheid van de Spermaliestraat. Beide problemen stellen zich hoofdzakelijk in drukke toeristische periodes en wanneer de brug opengaat om de pleziervaart door te laten.

Tracé

Op datum van 4 september werd het tracé nog niet voorlopig vastgesteld, maar de grote lijnen zijn al een tijdje duidelijk. De nieuwe weg zal de rotonde in Slijpe verbinden met de rotonde op de Westendelaan. Er wordt geopteerd voor een weg ten oosten van Slijpebrug die het kanaal kruist door middel van een hoge vaste brug. Na de kruising met het kanaal kruist men ook de huidige Spermaliestraat om de weg zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de Heirweg. Het betreft een ontsluitingsweg van twee keer één rijstrook zonder fietspad.

Standpunt Boerenbond

Vanuit onze organisatie zijn we al van bij de start niet akkoord met dit PRUP. Het is naar onze mening een aanslag op de herbevestigde agrarische structuur en open landschap. De probleemstelling, die we voor alle duidelijkheid niet miskennen, staat totaal niet in verhouding tot de impact van de geplande werken. Zo tast men verschillende huiskavels aan, treft men 33 landbouwers in hun bedrijfsvoering en snijdt men minimum zo’n 12 ha open ruimte aan om te verharden. In tijden van zuinig ruimtegebruik, ontharding en een shift in mobiliteit lijkt ons dit maatschappelijk niet langer meer te verantwoorden. Wij vragen uitdrukkelijk om niet over te gaan tot een voorlopige vaststelling.