Menu

Politiek akkoord over MAP 6

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Eind 2018 zette de Europese Commissie het licht op groen voor het ontwerpactieprogramma MAP 6 dat Vlaanderen – na een lange en terdege voorbereiding – aan de Commissie voorgelegd had. Dit actieprogramma werd nadien door de administraties en het kabinet vertaald in Vlaamse reglementering, aanpassingen aan het huidige mestdecreet.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst Boerenbond 

Het politieke traject voor de goedkeuring van deze wetswijzigingen liep evenwel niet van een leien dakje. Deze puur politieke discussie - waarbij naar wij vernemen N-VA zware bijkomende eisen stelde - werd gevoerd  zonder betrokkenheid van landbouworganisaties.

Na een politiek akkoord binnen de Vlaamse regering op vrijdag 22 maart bereikten de parlementsleden van de meerderheidspartijen op woensdag 27 maart ook een consensus.

Het resultaat is een mestdecreet dat verder gaat dan wat in het actieplan, dat door Europa eind december goedgekeurd was, opgenomen was. Dat men verder gaat dan het akkoord met Europa is voor ons onbegrijpelijk. Anderzijds was er ook de tijdsdruk om nog tijdens deze legislatuur een MAP 6 rond te krijgen. De vorming van de nieuwe regering, de klimaatdiscussie en de evolutie van de waterkwaliteit hebben ons ook enorm parten gespeeld.

Ook al is het decreet op dit moment nog niet door het parlement goedgekeurd, toch willen we jullie al informeren over de belangrijkste krachtlijnen van wat voorligt in het parlement en die belangrijk zijn voor jullie bedrijfsvoering.

Het mestdecreet hier volledig uit de doeken doen is onbegonnen werk, maar hieronder alvast enkele aandachtspunten die in het oog springen of afwijken ten aanzien van het actieplan:

  • Registratie van aan- en verkoop van kunstmest bij handelaars en producenten evenals registratie van aankoop en gebruik van kunstmest bij land- en tuinbouwers
  • Zoals eerder aangegeven, wordt Vlaanderen ingedeeld in 4 gebiedstypes in functie van de gemiddelde oppervlaktewaterkwaliteit en de kwaliteit en evolutie van het grondwater. Bij de laatste regeringsonderhandelingen werden de normen voor de indeling van de afstroomzones in Vlaanderen nog wat aangepast waardoor ca 32.000 ha extra in gebiedstype 2 of 3 komt te vallen 
  • Versoepelingen die waren voorzien voor gebiedstype 0 zijn niet langer aan de orde. Blijkbaar vindt Vlaanderen dat een belonend en stimulerend beleid niet aan haar landbouwers besteed is. 
  • Naast de standaardmaatregelen als verlaagde bemesting en verhoogde vanggewassen moet in gebiedstypes 2 en 3 alle vloeibare dierlijke mest na 1 augustus op bouwland (zogenaamde bemesting op de stoppel) via een erkend vervoerder.
  • Bij een positieve bedrijfsevaluatie kan een bedrijf een vrijstelling verkrijgen van bovenstaande maatregelen voor de komende jaren. De vrijstellingen onder MAP 5 worden meegenomen
  • Bij transport van vloeibare dierlijke mest naar een ander bedrijf met percelen gelegen in gebiedstype 2 of 3 moet het trekkend voertuig met AGR-GPS uitgerust zijn
  • Voor diverse teelten wordt de nitraatresidu-drempelwaarde met 5 kg of 10 kg (resp. voor GT 0-1 en GT 2-3) verlaagd
  • Er komt een tussentijdse evaluatie van de resultaten van MAP 6 voor juli 2020 met mogelijkheid tot onmiddellijke bijsturing door Vlaamse regering.

Na het Vlaamse politieke akkoord hebben de 28 lidstaten van de Europese Unie, op voorstel van de Europese Commissie, een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Dat advies opent de weg naar een definitieve goedkeuring van de derogatie door de Europese Commissie, op voorwaarde dat het mestdecreet tijdig gestemd wordt in het Vlaams Parlement.

Deel deze pagina: