Oriom 3 is een strategisch project dat met het gebiedsprogramma verder bouwt op de realisatie van Oriom 1 en 2. Oriom staat voor ‘Open Ruimte In en Om Mechelen’.

Het zet in op het vrijwaren van de resterende open ruimte om en rond Mechelen en de gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en Zemst.

Een strategisch project?

Een strategisch project heeft als doel ruimtelijke planning op terrein, in kader van een bovenlokale samenwerking, te realiseren op korte of middellange termijn. Er werd de laatste decennia al 14 keer een oproep gelanceerd voor strategische projecten. Binnen een project kan men subsidies ontvangen voor loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en voor het verwerven van gronden of constructies. Een strategisch project beoogt steeds een bovenlokale samenwerking in het kader van het versterken van de open ruimte, in samenwerking met alle belanghebbenden en betrokken actoren.

Oriom 1 en 2

Voor de derde keer werd Oriom goedgekeurd als strategisch project, wat zeer uitzonderlijk is, maar ook wel de sterkte van het project weergeeft. Oriom 3 trekt voluit de kaart van de uitvoering. Tijdens de vorige projectperiodes werd met zo veel mogelijk gebiedsactoren een gebiedsprogramma uitgetekend, met een ruimtelijke gebiedsvisie en een concreet, realisatiegericht en gedragen actieprogramma op verschillende schaalniveaus.

13 actiegebieden op macroschaal, 10 hefboomprojecten op mesoschaal en vervolgens verschillende gerichte terreinacties op microschaal. De effectieve uitvoer van de 10 hefboomprojecten vormt de focus van Oriom 3.

10 Hefboomprojecten
  1. Op te starten hefboomproject Groen Netelint: het ecologisch en recreatief aan elkaar sluiten van bestaande groenpolen langs de Nete van Walem (Mechelen) tot Lier;
  2. Water-Land-Schap Cowala: bijdragen aan een klimaatrobuuste inrichting van de landbouwlandschappen van Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek door 13 maatregelen;
  3. Water-Land-Schap Mechelse Groenteregio: werken aan een betere waterkwaliteit, een verzekerde en duurzame watervoorraad, minder wateroverlast en -tekorten in de regio;
  4. Weesbeekvallei: meer ruimte voor deze vallei in Boortmeerbeek tussen het Kanaal Dijle-Leuven en de Dijle door aankoop, inrichtingen en ontsluiting;
  5. Op te starten hefboomproject ‘Oude sporen en nieuwe routes’: invullen van de blinde wandelvlek in Putte, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Lier voor het verbinden van unieke, maar momenteel geïsoleerde hotspots (Zellaer, Roosendael …);
  6. Ontsnippering Rupel- en Dijlevallei: uitbreiden en verbinden-ontsnipperen van het leefgebied van de otter;
  7. Beschermd Natuurpark Rivierenland: de uitbouw van een aaneengesloten natuurpark van minstens 3000 ha;
  8. Integraal Project Barebeek: gebiedsgerichte samenwerking voor het bereiken van een goede ecologische toestand van de Barebeek, met deelprojecten zoals Wetlands4Cities en het Rubenskasteel;
  9. Integraal project Vrouwvliet: gebiedsgerichte samenwerking voor het bereiken van een goede ecologische toestand van de Vrouwvliet, met deelprojecten zoals Wetlands4Cities en de vernatuurlijking van de Vrouwvlietoevers;
  10. Op te starten hefboomproject gebiedsvisie Willebroek Zuid-Centraal-Kersdonk: opmaak van een ruimtelijke visie over de zone tussen de A12 en het zeekanaal met thema’s bedrijvigheid, mobiliteit, groenblauwe netwerken, energie, slim ruimtegebruik …
Landbouw als openruimtebeheerder

De open ruimte rondom Mechelen wordt voor een groot deel beheerd door land- en tuinbouwers. Zo is er bijvoorbeeld het Hombeeks plateau als uitgesproken landbouwlandschap en is Mechelen gekend als groenteregio. Dus ook landbouw heeft een plaats binnen dit project en is vertegenwoordigd in de stuurgroep van Oriom. Binnen die stuurgroep wordt bekeken welke acties er zullen worden uitgevoerd en welke aankopen, afspraken of zaken hiervoor nog nodig zijn. Ook worden lokale landbouwers betrokken bij acties op het terrein.

Voor meer info kan je steeds terecht bij de regioconsulent of op www.rlrl.be/projecten/oriom.

Bron: Dorien Dickens, regioconsulent.