Openbaar onderzoek Beleidsplan Ruimte Antwerpen afgelopen

24 maart 2023

De provincieraad keurde op 27 oktober de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Ook het bijbehorende ontwerp-plan-MER (milieu-effectenrapport), dat de mogelijke milieu-effecten onderzocht, werd gefinaliseerd. Een beleidsplan komt er niet zomaar. Er werd al een lange wettelijk vastgelegde procedure gevolgd om het beleid voor de komende 25 jaar te bepalen. Het nieuwe beleidsplan zal het huidige Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Inspraak

De provincie gaf in 2016 het startschot voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan ruimte. In tussentijd werden diverse inspraakmomenten georganiseerd tijdens de fase van conceptnota, voorontwerp en nu in laatste instantie het ontwerp-Beleidsplan. Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Antwerpen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van 16 december  tot en met 15 maart. Ook Boerenbond formuleerde hierbij zijn opmerkingen.

Landbouw en platteland

Het beleidsplan heeft een strikte visie op agrarische herontwikkeling en zonevreemd ruimtegebruik. Indien men bijkomende agrarische bebouwing wil vermijden zal eveneens moeten worden ingezet op de problematiek van de zonevreemde basisrechten. Sloop en ontharding van vrijgekomen landbouwsites is een mogelijk instrument, op voorwaarde dat er een degelijk flankerend beleid tegenover staat.

Een andere strategische doelstelling is het creëren van één robuust en kwaliteitsvol ecologisch netwerk door het verbinden van de belangrijke Europese natuurgebieden. Deze verbindingen kunnen geen extra druk leggen op agrarisch gebied en het planologisch kader moet strikt gerespecteerd worden. Vanuit Boerenbond vragen we om maximaal in te zetten op geelblauwe netwerken om bovenstaand doel te realiseren. Wij benadrukken het belang en de mogelijkheden van een uitgebreid blauwgeel netwerk in agrarisch gebied eerder dan een blauwgroen netwerk.

Algemeen kan gesteld worden dat in het beleidsplan onvoldoende aandacht gaat naar de land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen en de hiermee gepaard gaande ontwikkeling van de open ruimte. De Antwerpse land- en tuinbouw kent een zeer sterk agrobusinesscomplex en is een belangrijke economische pijler die onvoldoende gewaardeerd wordt in dit plan.

Koen Lommelen, provinciaal secretaris