Minder varkens, meer wintergranen en suikerbieten

20 oktober 2023

Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2023 van Statbel, het Belgische statistiekbureau, is de oppervlakte cultuurgrond in België stabiel gebleven ten opzichte van 2022.

Door goede weersomstandigheden en hogere prijzen zijn er forse stijgingen in de oppervlakte wintergranen (wintertarwe, triticale en wintergerst), met uitzondering van spelt, en in het suikerbietenareaal. De varkensstapel daalde met 7,3% of meer dan 400.000 dieren.

De oppervlakte wintergranen (wintertarwe, triticale en wintergerst), met uitzondering van spelt, is als gevolg van de goede weersomstandigheden in het najaar 2022 en de hoge graanprijzen in België fors gestegen (+10%). Het areaal wintertarwe steeg met 9,2%, triticale steeg met 30,4% en wintergerst met 11,7%. De zomergranen en korrelmaïs tekenden daarentegen een daling op. Zo daalde zomertarwe met 49,3%, zomergerst met 36% en korrelmaïs met 16%.

Voor het eerst in drie jaar is er een stijging van het suikerbietenareaal (5,7%). Die stijging was te wijten aan de hoge suikerprijzen op de wereldmarkt. Tegelijk daalde het areaal chicorei met 12,1%.

Het aardappelareaal stijgt voor het tweede jaar op rij, met 4,5% in 2023. Zowel de contractprijzen als de vraag naar consumptieaardappelen stijgen, wat zorgt voor een grotere oppervlakte aan bewaarappelen (5,5%) tegenover kleinere arealen vroege aardappelen (-3,4%) en pootaardappelen (-10,4%).

Door de nieuwe eco-regelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) steeg het areaal braakland in 2023 met 8,3%.

Meer dan 400.000 varkens minder

De varkensstapel is in mei 2023 met 7,3% (- 428.502 dieren) gedaald ten opzichte van mei 2022, zowel bij mestvarkens als fokvarkens. In deze periode was er veel leegstand in de stallen en dit vermoedelijk door de onzekerheid in het stikstofdossier. Ook blijft het moeilijk om te exporteren naar de Aziatische landen.

Rundveestapel stijgt

In tegenstelling tot mei 2022 steeg de Belgische rundveestapel in mei 2023 met 1,8%. Die stijging is bijna volledig te wijten aan de stijging van de rundveestapel in Vlaanderen (+2,9%). De stapel in Wallonië steeg slechts met 0,6%. Er zijn vooral meer dieren jonger dan een jaar en ouder dan twee jaar.

Het aantal mannelijke runderen stijgt in alle leeftijdsklassen, als gevolg van de gunstige prijsstijgingen tussen 2021 en 2022 voor de stieren en een lichte daling van de voederprijzen. In Vlaanderen bedroeg de stijging 7,3% en in Wallonië 4,6%. Door de goede melkprijzen is het aantal melkkoeien gestegen. De stijging was met 1,2% in Wallonië minder groot dan in Vlaanderen (+3,6%). Het aantal fokvaarzen tussen 1 en 2 jaar daalde in mei 2023 met 4,4%. Dat doet vermoeden dat de rundveestapel in de nabije toekomst zal dalen.

De voorlopige resultaten kwamen tot stand door het landbouwregister van Statbel te koppelen aan administratieve gegevens voor de teelten, runderen en varkens.

Bron: StatBel.