Metingen in waterwingebied

16 mei 2023

In West- en Oost-Vlaanderen wint De Watergroep heel wat drinkwater uit oppervlaktewater.

Ook de toevoer naar de winning in Kluizen bevindt zich voor een groot deel in West-Vlaanderen. In die gebieden doet De Watergroep heel wat metingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Rapportering resultaten

De norm voor aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater ligt vast op 0,1 µg/liter per actieve stof en 0,5 µg/liter voor alle stoffen samen. Om deze normen te realiseren beschikken de waterproductiecentra over onder andere een actieve koolfilter. Die werkt echter niet afdoende voor sommige actieve stoffen. Als die actieve stoffen een bepaalde toetsingswaarde overschrijden, dan wordt de waterinname in de bufferbekkens stopgezet. Deze toetsingswaarde wijkt soms sterk af van de milieukwaliteitsnorm die de VMM hanteert.

In het kader van de meersporenaanpak om drinkwater te vrijwaren van gewasbeschermingsmiddelen, rapporteert De Watergroep de meetresultaten, onder meer aan de landbouworganisaties. Maandelijks stuurt Boerenbond een nieuwsbrief met deze resultaten naar de leden. Hoewel het voorjaarsseizoen dit jaar door de weersomstandigheden zeer laat op gang is gekomen, werden in maart en april toch al heel wat overschrijdingen van de toetsingswaarde van gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld.

Oorzaak overschrijding?

De twee actieve stoffen waarvoor meermaals overschrijdingen zijn vastgesteld, zijn het totaalherbicide glyfosaat en de halmverkorter chloormequat. Voor chloormequat was de overschrijding van de toetsingswaarde zo groot dat de waterinname in het Blankaartbekken moest worden stopgezet. De belangrijkste oorzaak van deze vervuiling is het verlies door erosie en afspoeling (bijvoorbeeld via greppels om water af te leiden), maar ook puntvervuiling ten gevolge van reiniging van het spuittoestel is een belangrijke oorzaak. Het is essentieel om hieraan voldoende aandacht te besteden, willen we de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen maximaal behouden. Tips en meer informatie kan je vinden op www.boerenbond.be/gewasbescherming.

Bron: Boerenbond.