Menu

Mestbank publiceert bedrijfsstatus

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Mestbank publiceert op 19 april de bedrijfsstatus 2019 van ieder land- en tuinbouwbedrijf. ...

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst Boerenbond 

Op vrijdag 19 april publiceert de Mestbank de bedrijfsstatus 2019 van ieder land- en tuinbouwbedrijf op het Mestbankloket. Alle land- en tuinbouwers krijgen hiervan een e-mail om hen op de hoogte te brengen. Voor landbouwers zonder e-mailadres, gebeurt de kennisgeving per brief in de loop van volgende week. Zolang er geen nieuw aangepast mestdecreet is goedgekeurd blijft de oude regelgeving van kracht.

Bedrijven die met meer dan 50 % van de bedrijfsoppervlakte die ze vorig jaar in gebruik hadden in focusgebied 2019 liggen, worden focusbedrijf door ligging in 2019. Daarnaast wordt een bedrijf, ongeacht of het in focusgebied ligt of niet, als focusbedrijf beschouwd bij een negatieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu. Afhankelijk van de hoogte van de vastgestelde overschrijdingen wordt het bedrijf een focusbedrijven met maatregelpakket 1, 2 of 3. Ook bedrijven die een verplichte nitraatresidubepaling niet laten uitvoeren, krijgen de status van focusbedrijf. 

Bezwaren

De termijn om bezwaar in te dienen tegen de status als focusbedrijf en de opgelegde maatregelen, loopt tot uiterlijk 20 mei 2019. Aantoonbare teeltschade kon gemeld worden voor de start van de nitraatresiducampagne 2018, zodat de Mestbank eventueel andere percelen kon aanduiden. 
De landbouwers werden over die werkwijze geïnformeerd bij de kennisgeving van de geselecteerde percelen. Als de schade niet of te laat gemeld werd, of de bewijzen te laat werden bezorgd, is het resultaat van de nitraatresidubepaling onherroepelijk.

Anderzijds werden omwille van de droogte in 2018 toch beduidend hogere nitraatresidu’s gemeten. Ben je van mening dat je ten onrechte als een focusbedrijf met maatregelenpakket wordt aanschouwd, dan kan je uiteraard nog altijd bezwaar indienen.

Indienen verzamelaanvraag uiterlijk op zondag 21 april.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zondag 21 april 2019 om middernacht. Tijdens het Paasweekend zijn de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij gesloten. Afspraken maken of hulp inroepen, gebeurt dus best voor 20 april.