dfd

Melkveehouders gaan op inspiratietrip in (Noord-)Ierland

28 juni 2022

Het uitwisselingsproject had plaats in het kader van het Europees Project R4D (Resilience for Dairy), dat wordt gefinancierd door het programma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Er namen 75 personen deel aan deze thematische uitwisseling, waaronder meer dan 30 melkveehouders. De kennisuitwisseling richt zich op 3 kennisgebieden:

  • Economische en sociale veerkracht,
  • Technische efficiëntie,
  • Milieu, dierenwelzijn en maatschappelijk aanvaarde productiesystemen.

Het Iers en Noord-Iers productiesysteem is gebaseerd op grasland. De focus ligt in deze landen vooral op verlagen van de bemesting en verhogen van de productie door in te zetten op graskwaliteit, genetica en diergezondheid.

Al de inspanningen samen hebben een positief effect op de klimaatimpact (Carbon Footprint van het bedrijf). Het waren boeiende bedrijfsbezoeken waarbij gretig gebruik werd gemaakt om onderling te discussiëren over de mogelijkheden van bepaalde technieken in de eigen regio.

Verschillen met Vlaamse melkveehouderij

De aanwezige Vlaamse melkveehouders merkten volgende zaken op die toch wel verschillen met de Vlaamse situatie :

  • Doe iets zo simpel mogelijk. Men bouwde heel eenvoudige stallen en er was op de bedrijven heel weinig mechanisatie aanwezig.
  • Er gebeurt heel veel onderzoek naar de voordelen van gras-kruidenmengsels.
  • Grasmanagement is logischerwijze een groot aandachtspunt waarbij gras meten aan belang wint om de kwaliteit te verbeteren. Hierdoor zou het eiwitgehalte in het krachtvoer kunnen dalen van ongeveer 20% naar 15 à 16%.
  • Er wordt gewerkt met heel korte kalvingsperiodes (block calving) op de bedrijven. Sommige bedrijven kiezen ervoor om deze te concentreren in de herfst. Andere bedrijven kiezen ervoor om dit heel vroeg in het voorjaar in te plannen.

Ondertussen wordt over de 16 deelnemende regio’s van het project verder gewerkt aan het verzamelen van haalbare oplossingen voor de vele noden van de melkveesector. Vanaf het najaar proberen we hierover meer te communiceren. Dergelijke cross-visits, die in Ierland en Noord-Ierland hebben plaatsgevonden, hebben normaal nog 2 keer plaats tegen eind 2023.

Meer info op : https://www.boerenbond.be/projecten/resilience-dairy-r4d

Of naar de projectwebsite : https://resilience4dairy.eu/

Bron: Boerenbond.

Een evenement van en door:

Dit evenement werd georganiseerd in het kader van het project Resilience for Dairy (R4D)

Logo R4D
R4D H2020