Landschapspark Pajottenland, hoe zit dat nu?

2 maart 2023

Op 19 april 2021 lanceerde minister Demir de zoektocht naar kandidaten voor extra nationale en landschapsparken in Vlaanderen. Op dat moment was er nog geen sprake van een goedgekeurd rechtszeker kader.

In het Pajottenland is Boerenbond toch, samen met de landbouwers en de andere partners in de gebiedscoalitie en ondersteund door een studiebureau, aan de slag gegaan om een masterplan en operationeel uitvoeringsprogramma op te maken onder voorwaarde dat het juridisch kader er zou komen en er voldoende rechtszekerheid is op lange termijn.

Masterplan en operationeel uitvoeringsprogramma

Het masterplan is een visie voor het gebied over de komende 24 jaar, dus een langetermijnvisie. Het operationeel uitvoeringsprogramma is een actieprogramma voor de komende zes jaar om het masterplan tot uitvoering te brengen. Een greep uit de voorlopige voorstellen van acties uit het operationeel uitvoeringsprogramma van Landschapspark Pajottenland uit het thema landbouw:

 • Bescherm de vruchtbare landbouwgrond voor professioneel landbouwgebruik;
 • •Maak een beheerplan op voor alle kleine landschapselementen in het landschap;
 • Voorzie middelen om het beheer van het landschap uit te voeren;
 • Ontwikkel een apart statuut voor aanleg van natuur in landbouwgebied;
 • Faciliteer lerende netwerken;
 • Zet sensibiliseringscampagnes op (landbouwverkeer, zwerfvuil …);
 • Ontwikkel een imagocampagne voor landbouw in het Pajottenland;
 • Onderzoek afzetmogelijkheden in Brussel en Pajottenland;
Hoe moet het nu verder?

De deadline van indiening voor het masterplan en operationeel uitvoeringsprogramma is 31 mei. De landbouwers blijven zoals bij de start van het hele traject zeer bezorgd over de mogelijke gevolgen van de afbakening van een landschapspark en het uitblijven van een goedgekeurd juridisch kader (parkendecreet met uitvoeringsbesluiten) neemt deze bezorgdheid dan ook niet weg. We vinden het niet opportuun om de kandidatuur in te dienen vooraleer het juridische kader definitief goedgekeurd en gekend is. De landbouwers zijn vragende partij dat het juridische kader onder andere aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Er zijn voldoende garanties over de mogelijk (toekomstige) gevolgen op vergunningverlening en/of ruimteclaims die de afbakening van een landschapspark met zich mee zouden kunnen brengen;
 • De mogelijkheid bestaat om de erkenning tot landschapspark terug te geven op initiatief van een van de partners van de gebiedscoalitie;
 • Het landschapspark is geen lege doos, bij de goedkeuring van een masterplan en operationeel uitvoeringsprogramma worden ook structureel middelen voorzien om de uitvoering te realiseren.