Landbouwers in gesprek met school over agribashing

24 februari 2023

Op vraag van een bezorgde moeder en Torhoutse landbouwster vond begin februari een gesprek plaats tussen de scholengroep Sint-Rembert en een delegatie vanuit de landbouwgemeenschap.

De bezorgde moeder reageerde op de beelden die circuleerden op sociale media van een activiteit op school waarbij stellingen over landbouw geponeerd werden die te kort door de bocht gingen. In functie van wat inhoudelijke ondersteuning werd onze landbouworganisatie gecontacteerd en sloten twee consulenten aan. Ook de schepen van Landbouw in Torhout sloot aan op het overleg.

Zowel de algemeen directrice, de directrice en adjunct-directeur van het Sint-Jozefscollege als de directrice van het VLTI boden tijdens het overleg hun excuses aan voor het voorval. Het overleg verliep constructief. Er werd geluisterd en begrip getoond voor de bezorgdheden van de landbouwsector. De problematiek werd echter breder getrokken dan enkel dit voorval. De school gaf ook aan welke zaken ze rond landbouw wel al had gedaan. Het gaat zowel om deelname aan de actie #broodnodig als bedrijfsbezoeken bij land- en tuinbouwers en Inagro.

Eerste stap

Dat een gesprek nu kon plaatsvinden was voor alle partijen een belangrijke eerste stap. Er werd aangeboden om vanuit de landbouwsector waar nodig informatie aan te leveren, om de mogelijkheid te bieden landbouwbedrijven te bezoeken, om bedrijfsleiders op school te brengen … waar de school positief op reageerde. De scholengroep engageerde zich om bij toekomstige projecten sneller de reflex te maken om de landbouwsector te betrekken, zeker gezien onze sector aan veel vakken te linken valt (chemie, elektronica, natuurwetenschappen …). Dat wetenschappelijke en neutrale info een belangrijk gegeven is bij het overbrengen van kennis staat voor alle partijen buiten kijf. Het belang dat leerlingen kritisch leren nadenken staat niet ter discussie, maar dat een thema moet worden benaderd zonder vooringenomenheid werd wel als aandachtpunt aangestipt.

Ten slotte volgde er een interne terugkoppeling van de directie aan de leerkrachten en leerlingen. Dank aan allen die hier met hun vragen, reacties en opmerkingen constructief hebben aan meegewerkt.

Meldpunt Agribashing

Bashen is het gericht negatief belichten van personen, bedrijven of instanties. Eigenlijk is dit hetzelfde als pesten of zwartmaken. Agribashing betekent dat de landbouwsector (agri) wordt zwart gemaakt (bashing). Sommige sectoren uiten soms kritiek op de werkwijze van boeren. Tegenwoordig worden onze boeren ook meer en meer publiekelijk aangevallen. Agribashing is dus vooral de verbale pesterij, maar soms ook fysieke aanvallen, op boeren en hun stiel.

Naar aanleiding van een foutieve weergave over landbouwers in een werkboek wereldoriëntatie van Die Keure, dat voor veel media-aandacht zorgde, vond Bart Dochy, voorzitter van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement dat er iets ondernomen moest worden. Daarom richtte hij het meldpunt op. Hij wil agribashing bestrijden door te pleiten voor maatregelen die voorzien in een positieve communicatiecampagne, meer bescherming voor de gegevens van land- en tuinbouwers en een nieuwe dierenwelzijnswet.

Ook iets melden? www.agribashing.be