Inrichtingswerken in de Maatjes

1 juni 2023

Eind 2021 werd de ecohydrologische studie in functie van de doelstellingen binnen het vogelrichtlijngebied BE2101437 afgerond. De doelstellingen zijn verregaand en de mogelijke impact op de landbouwsector is enorm groot.

Momenteel is het nog steeds onduidelijk hoe men de beoogde doelstellingen wil realiseren. Op percelen in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos wil men binnenkort al starten met een aantal inrichtingswerken.

Beoogde inrichtingswerken

De beoogde werken moeten voorzien in een herstel en uitbreiding van het bestaande rietmoeras door onder meer de dijk te herstellen, het naastgelegen perceel af te graven met een lanenstructuur en een kantelstuw te voorzien om het waterpeil te regelen. Men beoogt ook diverse percelen te vernatten door afgraven en een lanenstructuur aan te leggen. Hiermee wil men komen tot structuurrijke natte graslanden. Er wordt gesteld dat het vernatten van de beoogde percelen geen hogere grondwaterstand zou veroorzaken bij omliggende percelen. Een van de te vernatten percelen is een historisch stort dat men bij de werken ook wil saneren. Om de werken uit te voeren worden er ontheffingen aangevraagd om te ontbossen en historisch permanent grasland te wijzigen. De boscompensatie wordt voorzien op andere percelen in het natuurgebied. Ook een 30-tal laanbomen zouden worden geveld.

IHD-doelstellingen

Binnen het S-IHD-rapport worden er populatiedoelstellingen geformuleerd waaraan oppervlakten worden gekoppeld. Dit komt neer op een doelstelling van 100 ha rietmoeras en een weilandencomplex van 200 ha, waarvan minstens 100 ha nat tot zeer nat is. Momenteel is slechts 75 ha in eigendom van de Vlaamse overheid. De rest van het omliggende gebied is volledig in particuliere eigendom en agrarisch gebied. Er wordt verwacht dat de verwerving van de gronden noodzakelijk zal zijn in functie van de doelstellingen. Dit gebeurt zonder verder de impact op de landbouw in kaart te brengen via bijvoorbeeld een LER (landbouweffectenrapport). Ook een socio-economische analyse van vooropgestelde ingrepen ontbreekt. Er is verder geen onderzoek naar het landbouwgebruik in relatie tot de realisatie van de doelstellingen. Het is na de ecohydrologische studie nog steeds onduidelijk welke verdere stappen concreet zullen worden genomen en wat hiervan de impact op de landbouw zal zijn. De bezorgdheid blijft enorm groot.