In de tuinbouwsector hadden we sinds geruime tijd 65 dagen seizoenarbeid per persoon. Er was een specifieke regeling voor de witloofteelt en de champignonsector waarbij op aanvraag 100 dagen seizoenarbeid mogelijk waren.

In 2019 hebben wij ook een bijzondere regeling afgesproken voor de fruitteelt in toepassing waarvan voor één derde van het aantal seizoenwerknemers van het voorgaande jaar, 100 dagen mogelijk zouden worden. In maart 2020 zijn wij geconfronteerd met corona en heeft de overheid op onze vraag de dubbele plukkaart aanvaard: er kwamen 130 dagen seizoenarbeid. Omwille van de nog onzekere sanitaire situatie, zijn er 100 dagen seizoenarbeid voor het jaar 2021 afgesproken. Bij de sociale onderhandelingen einde 2021, zijn deze 100 dagen seizoenarbeid verlengd tot einde december 2022.

Ondertussen zijn we 2023 en vaak wordt de vraag gesteld hoeveel dagen seizoenarbeid er dit jaar mogelijk zijn. Wij hebben in de loop van 2022 verschillende vergaderingen gehad met de kabinetten Sociale Zaken, Werk en Financiën. Wij hebben op 22 december 2022 een voorakkoord bereikt in het Paritair Comité Tuinbouw en Landbouw. In dit akkoord is voorzien dat het loon voor seizoenarbeid zou verhoogd worden tot het loon van de eerste categorie van vaste arbeid. Op die manier worden onze bedrijven ook weer aantrekkelijker voor seizoenpersoneel van binnen en buiten België.

De regering heeft zich vorig jaar akkoord verklaard om deze loonaanpassing te compenseren tot op het niveau van het gemiddeld minimumloon in ons land. Voor de groenten- en fruitteelt, waar het grootste aantal seizoenwerknemers werken, is er vrij belangrijke compensatie. Dit is minder voor de sierteelt, maar daar zou het Sociaal Fonds Tuinbouw tijdelijk tussenkomen.

Als derde onderdeel van het voorakkoord, zou de 100dagen gelden voor onbepaalde duur in de tuinbouw. In de landbouw komt er 50 dagen seizoenarbeid en een bijzondere regeling van 100 halve dagen voor de melkveehouderij. Tenslotte is het akkoord met de vakbonden ook een aanpassing voorzien van fiscale regels voor seizoenarbeid.

Waar staan we nu ?

Het akkoord met de vakbonden van net voor Kerstmis, is heel  belangrijk. In 2022 hadden wij 4 à 5 vergaderingen met de bevoegde kabinetten. In die bijeenkomsten heeft de regering duidelijk aangegeven wat voor haar de mogelijkheden waren om tussen te komen in ons akkoord wat de compensatie voor de loonstijging betreft. In het voorakkoord dat wij op 22 december bereikt hebben, hebben wij met die krijtlijnen rekening gehouden.

We hebben opnieuw een overleg met de regering op 19 januari 2023. Als de regering onze afspraken honoreert, hebben we voor de tuinbouw een historisch akkoord bereikt: de lonen stijgen maar dit wordt grotendeels gecompenseerd; we worden aantrekkelijker voor seizoenwerknemers; de 100 dagen worden verlengd en er komt mogelijks een andere fiscale regeling voor seizoenwerknemers. En, voor de melkveehouderij komen er 100 halve dagen seizoenwerk. We houden jullie op de hoogte !      

Bron: Boerenbond.