Hoe worden de emissies en neerslag van stikstof bepaald?

De bepaling van emissies en neerslag van stikstof in Vlaanderen gebeurt grotendeels op basis van modellen, zowel wat de impact op sectorniveau betreft, als op bedrijfsniveau. Deze modellen worden zo goed mogelijk gevalideerd op basis van metingen in het veld.

Een inschatting van de ammoniakemissie door de veeteelt in Vlaanderen gebeurt aan de hand van het ‘EmissieModel Ammoniak Vlaanderen’ (EMAV). Dit model werd ontwikkeld door ILVO en werd in 2019 geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Nog belangrijker dan waar de emissies de lucht in gaan, is waar de stikstof in Vlaanderen neerslaat, en dit liefst zo weinig mogelijk op waardevolle natuur. Om een idee te krijgen over de spreiding van de stikstofdepositie op Vlaams niveau wordt het atmosferische transport- en dispersiemodel Vlops (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model) gebruikt. Dit model berekent de ruimtelijke spreiding van de luchtconcentraties en deposities van stikstof in Vlaanderen op 1 x 1 km².

In het kader van vergunningen is niet de sectorimpact maar wel de bedrijfsimpact (impactscore) van belang. Je moet als bedrijfsleider immers aantonen dat de activiteit waarvoor jij een vergunning aanvraagt geen betekenisvolle aantasting heeft op de Europees beschermde natuur (de habitatrichtlijngebieden). Om de stikstofdepositie van je bedrijf op die gebieden in kaart te brengen, wordt de impactscoretool gebruikt. Je vindt deze toepassing op de website van het Departement Omgeving. Je kan de impactscoretool zelf invullen of je laten bijstaan door bijvoorbeeld een studiebureau of een milieu-expert. Door in deze tool bedrijfsspecifieke parameters in te vullen, is hij in staat om in te schatten hoe en waar de ammoniak of NOx die jouw bedrijf uitstoot zal neerslaan en welk vermestend en/of verzurend effect die deposities hebben op de waardevolle natuur. De tool houdt hierbij rekening met de ligging van je bedrijf, de aanwezige diersoorten en dieraantallen, het gebruikte stalsysteem, het toepassen van reductietechnieken … De resultaten van de impactscoretool worden meegenomen in de ‘passende beoordeling’ van je dossier om aan de hand daarvan te onderbouwen dat je vergunningsplichtige activiteit geen onherstelbare schade veroorzaakt in de SBZ-gebieden.