Heeft NH3 een negatievere impact op de natuur dan NOx?

23 juni 2021

Neen, er is geen verschillende impact op de natuur. NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) zijn allebei stikstofverbindingen. Stikstofoxiden zijn verbindingen van stikstof (N) en zuurstof (O). Ze komen vooral in de lucht door de uitlaatgassen van verkeer en de uitstoot door industrie. Ammoniak wordt grotendeels door landbouw uitgestoten. Het ontstaat bijvoorbeeld wanneer vaste mest en urine van dieren bij elkaar komen.

Beide verbindingen hebben specifieke eigenschappen waardoor NH3 sneller neerslaat dan NOx. Daardoor slaan de Vlaamse ammoniakemissies meer neer op Vlaams grondgebied.

De Vlaamse NOx-emissies verdwijnen hoofdzakelijk in de achtergronddepositie die in andere lidstaten zorgen voor import van stikstofemissies die daar leiden tot depositie. Hierdoor is het aandeel van de landbouw in de totale stikstofdepositie in Vlaanderen groter dan wat vanuit het aandeel in de stikstofemissies zou verwacht worden. In 2018 werd 34% van de Vlaamse ammoniakuitstoot in Vlaanderen afgezet, terwijl dit voor de NOx-uitstoot 9,5% bedroeg. In dat jaar bedroeg de Vlaamse NOx-uitstoot 38,1 kton en de Vlaamse NH3-uitstoot 35,2 kton. Uiteraard is de export van NH3 aan de grenzen ook wel belangrijk. De te beschermen Europese habitatrichtlijngebieden (SBZ) stoppen niet aan de landsgrenzen. Iedere lidstaat zal dus zijn totale stikstofemissies moeten doen dalen om de stikstofdeposities in Europa te verminderen.

Het is uiteindelijk de hoeveelheid stikstof (N) die neervalt op een natuurgebied die zorgt voor de ecologische gevolgen, ongeacht vanwaar die stikstof komt. Er is geen verschil tussen de stikstof van ammoniak of van stikstofoxiden. Een bijdrage van 1% voor een bedrijf betekent dat de stikstofemissie van het bedrijf (NH3 of NOx) 1% bijdraagt aan de maximale depositie die de natuur kan verdragen. Dit principe geldt dus zowel voor landbouw als voor industrie. Het verschil tussen de 1% drempel voor NOx (industrie) en de 0% drempel voor NH3 (landbouw), dat in de instructie van minister Demir wordt gemaakt, is dus ecologisch niet te verantwoorden.