dfd

Grote ontevredenheid blijft na aanpassing EU-natuurherstelwet

22 november 2023

“De Europese beleidsmakers lijken schijnbaar tevreden te zijn met enkele aanpassingen op korte termijn in de Natuurherstelwet. We zijn dat absoluut niet en vrezen ten zeerste de toekomst van de land- en tuinbouwsector in ons dichtbevolkte Vlaanderen als er op lange termijn niet kan voldaan worden aan de verplichtingen uit deze natuurherstelwet”, reageert Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

De bijsturingen die voorzien zijn in het finale compromis, zijn absoluut te mager om onze bezorgdheden weg te nemen. “Zo blijven we zitten met extra natuurdoelstellingen in landbouwgebied (waar het Europees parlement nog gevraagd om deze te schrappen) en blijft het mogelijk om nieuwe Europese doelstellingen buiten natura 2000 gebieden te gaan bepalen."

"Bovendien kunnen juridische interpretaties van de finaal opgelegde inspanningsverbintenis (waar hierbij initieel een resultaatsverbintenis voorzien was) om de staat van de natuur niet te laten achteruit gaan, nog steeds leiden tot een verstrenging van het beleid voor onze landbouwbedrijven zorgen, bovenop de miserie waar we vandaag al inzitten door de Vlaamse invulling van de habitatrichtlijn.”

Waarom geen impactanalyse op onze Vlaamse land- en tuinbouw?

“Daarom vroegen wij telkens opnieuw wat de impact hiervan is op onze Vlaamse land- en tuinbouw en bij uitbreiding alle economische activiteiten, dit zou minstens moeten voorliggen vooraleer onze beleidsmakers in eer en geweten een goede beslissing kunnen nemen.  Maar dit acht men schijnbaar niet nodig.”

“In een steeds instabieler wordende politieke context aan de grenzen van de EU en het steeds groter wordende belang van voedselproductie als strategische sector in landen als China, duwt men onze (meest duurzame!) voedselproducenten in Vlaanderen richting juridische onzekerheid en ondoordachte en niet-geflankeerde beperkende maatregelen op die ten koste zullen gaan van heel wat productieve landbouwgronden."

"Vandaag is er sprake van voedselzekerheid, maar is er binnen 20 jaar nog zekerheid, betaalbaarheid en soevereiniteit? Niemand wil begrijpen dat het beleid van vandaag belangrijk is voor de toekomst van onze sector en onze jonge boeren, aldus onze gehele welvaart en aldus de toekomst van de EU. We zijn dus zwaar teleurgesteld”, besluit Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Bron: Boerenbond.