dfd

Gezocht: onderzoeksprojecten biolandbouw 2023

17 april 2023

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw.

De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 15 juni 2023.

De projectvoorstellen moeten één van de volgende thema’s behandelen:

  • Robuuste biologische plantaardige productiesystemen:
  1. Het beheersen van ziektes en plagen aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  2. Systeemgerichte oplossingen voor onkruidproblematieken in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit, bodembewerking en vruchtwisseling.
  • Robuuste biologische dierlijke productiesystemen:
  1. Optimaliseren van uitloop en bedrijfseigen voederproductie;
  2. Geïntegreerde aanpak van worminfecties bij biologische leghennen.
Toelichting

De thema’s van deze oproep situeren zich in de “Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022” van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.

Meer toelichting bij de verschillende thema’s is terug te vinden op de website https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/biologische-landbouw/nieuws-biologische-landbouw.

Indieningsvoorwaarden

Deze onderzoeksoproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeks-aspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de selectie, is daarom een attest vereist waaruit blijkt dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bij voorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord…).

Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en is een voorwaarde voor het project. Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Er wordt aan de indieners gevraagd een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2023” is een totaalbudget voorzien van 300.000 euro, met een maximumsteunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel al via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Start ten vroegste op 1 januari 2024

Projecten kunnen ten vroegste starten 1 januari 2024 en ten laatste op 31 december 2024. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

In de projectvoorstellen moet de begroting opgemaakt worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier (terug te vinden op https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/biologische-landbouw/nieuws-biologische-landbouw). De handleiding van het aanvraagformulier is eveneens op dezelfde pagina te vinden.

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld worden en gehandtekend zijn. Het moet uiterlijk tegen 15 juni 2023 verstuurd worden naar projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be. Enkel de volledige en ingediende tijdig voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.