fgf

Evolutie van mineralisatie en opname stikstof in najaarsteelten

10 augustus 2023

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 - Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wil groentetelers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van de mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsteelten prei, bloemkool en knolselder.

Het project doet dit door te communiceren over de zes praktijkpercelen waar de proeven aanliggen. De resultaten van deze proeven worden tijdens het seizoen hier gepubliceerd.

Daar word je altijd op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe informatie op de website verschenen is. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en zie je wanneer het een ideaal moment is om grondstalen te laten nemen in deze teelten. Er is ook toelichting van de bemestingsadviezen en worden andere tips en tricks gecommuniceerd.

De eerste update van de proeven staat online. Zo kom je te weten waarom er momenteel nog geen bijbemesting nodig is in de bloemkoolproef en een grondstaalname met advies rond deze periode interessant is.

Op de zes praktijkpercelen liggen steeds 3 objecten aan in 3 herhalingen:

  • Onbemest N object
  • Object obv het KNS adviessysteem
  • Object obv het KNS adviessysteem aangepast aan warmer najaar

Om een beeld te krijgen van de bodemmineralisatie wordt een stuk onbeteeld/onbemest aan de proef toegevoegd. Op een zes- tot achttal tijdstippen worden in alle objecten bodem- en gewasanalyses uitgevoerd om de bodemvoorraad stikstof en de gewasopname te kennen.

Het gewicht van het gewas wordt bij elke bemonstering bepaald zodat een duidelijk beeld van de groeicurve wordt verkregen. Hierdoor wordt het  optimale tijdstip voor staalname duidelijk. De eventuele bijbemesting kan daardoor op het optimale tijdstip uitgevoerd worden. Dat is beter voor de ontwikkeling van het gewas en voor het milieu.

Door als groenteteler het project van dichtbij te volgen, kom je veel te weten over de stand van zaken van het stikstofverloop in de bodem en het gewas alsook wat het ideale staalnametijdstip is in jouw teelten om de bemesting op en af te stemmen en stikstofuitspoeling te beperken.

Partners van het demonstratieproject

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 - Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wordt uitgevoerd door PCG, PSKW en Inagro en loopt tot 28 februari 2025 met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Heb je vragen over het project dan mag je contact opnemen met lore.lauwers@pcgroenteteelt.be.

Bron: PCG/PSKW/Inagro.        

fgf
fgf
fgf
fvf
Demonstratieproject KNS 2.0 – Blog 2
Demonstratieproject KNS 2.0 – Blog 3