Het Europees Parlement agendeert op vraag van de Europese Volkspartij (EVP) een plenair debat over de rol van landbouwers in de groene transitie en het belang van een veerkrachtige landbouwsector.

De EVP-fractie wil dat de Europese Commissie het voorstel over de Europese natuurherstelwet intrekt. Het Commissie voorstel vraagt om tegen 2030 maatregelen voor natuurherstel in te voeren op ten minste 20% van de land-en zeegebieden van de Europese Unie. Dit wordt uitgebreid naar alle ecosystemen die herstel behoeven tegen 2050. De wet bouwt voort op de gekende Habitatrichtlijn, maar is niet beperkt tot de beschermde Natura2000-gebieden gezien de natuurherstelwet nu alle ecosystemen bestrijkt.

In Vlaanderen zou 172.000 ha landbouwgrond verdwijnen

Op vrijdag 5 mei klopte de EVP-partijraad dat standpunt af op haar vergadering in München. De partij haalt als reden aan dat de reductiedoelstellingen niet haalbaar zijn en het voorstel geen haalbare alternatieven aanbiedt voor de landbouwsector. Vandaag woensdag 10 mei vindt op initiatief van de EVP een plenair debat plaats in Straatsburg over het strategisch belang van een veerkrachtige landbouwsector in Europa.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v), lid van de commissie landbouw, neemt deel aan het debat:  “De Europese Volkspartij geeft een niet mis te verstaan signaal. Wij verwerpen de natuurherstelwet zoals ze vandaag op tafel ligt. Dit voorstel verplicht Europese boeren om 10% van hun landbouwgrond in te vullen met landschapselementen met hoge diversiteitswaarde en dus de facto uit productie te halen. Met deze en andere maatregelen verdwijnt in Vlaanderen potentieel 172.000 ha aan bruikbare landbouwgrond. De juridische afdwingbaarheid van alle targets gekoppeld aan de sterk verstedelijkte context van Vlaanderen veroorzaken een potentieel erg grote impact op het vergunningenbeleid voor landbouw, nijverheid en bewoning.”

“Voor mijn partij cd&v is het duidelijk. Wij steunen geen voorstel dat het einde van de boerenstiel zou betekenen voor veel van onze Vlaamse landbouwers.  Wij steunen geen beleid dat tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een stikstof XXL-crisis veroorzaakt. De Europese Commissie deed geen enkele moeite om de gevolgen in kaart te brengen. We spreken potentieel over meer faillissementen, minder landbouwers en een rentabiliteit die nog verder onder druk komt te staan. De Europese Commissie moet grondig haar huiswerk opnieuw doen zodat zij tot dezelfde conclusie kan komen die ik al vaststel op het terrein. Boeren willen de groene transitie maken, maar enkel op voorwaarde dat er voorspelbare, stimulerende en haalbare wetgeving is.”

Gevraagd: bijkomende impactanalyse

Op initiatief van Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v), ondertekenden 25 parlementsleden uit 15 lidstaten vandaag een brief gericht aan de Europese Commissie met de oproep om een bijkomende impactanalyse over de natuurherstelwet uit te voeren, bestaande uit een gedetailleerde kosten-batenanalyse per lidstaat en regio. 

“Ik roep de Europese Commissie op tot een bijkomende impactanalyse om de economische gevolgen voor Vlaanderen en alle andere regio's in Europa in kaart te brengen. Het feit dat het voorstel verder gaat dan de huidige bescherming van Natura 2000-gebieden, en dat er geen flexibiliteit in de natuurherstelwet is voor regio's die het hardst getroffen zullen worden zoals Vlaanderen, baart grote zorgen."

"Een bijkomende diepgaande analyse is essentieel om de uitdagingen voor de landbouwsector effectief aan te tonen, de Europese Commissie heeft tot nu toe verzuimd op dat vlak. Niemand, ook cd&v niet, stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar dit voorstel laat te weinig ruimte om tot pragmatische oplossingen te komen. Tenzij de natuurherstelwet verfijnd kan worden tot een gepast beleidsinstrument, zullen we het voorstel verwerpen ", besluit Tom Vandenkendelaere.

Bron: EVP/Boerenbond.