Op 17 december 2020 nam de Raad de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 aan. Eerder gaf het Europees Parlement al zijn goedkeuring. Op de valreep, gezien het nieuwe MFK in 2021 gebruikt moest worden.

De meerjarenbegroting voor de 27 EU-lidstaten bedraagt € 1 074,3 miljard. Dat bedrag omvat ook het Europees Ontwikkelingsfonds. Opgeteld bij de middelen van NextGenerationEU (NGEU) – het EU-herstel­instrument van € 750 miljard – zal de EU de komende jaren € 1,8 biljoen aan financiering kunnen bieden om het herstel na de coronapandemie en de lange­termijn­prioriteiten van de EU op verschillende gebieden te ondersteunen.

De meerjarenbegroting zal gesplitst worden over 7 rubrieken. Ze zal de volgende 7 jaar het kader bieden voor de financiering van bijna 40 EU-uitgaven­programma's. Onder de 7 rubrieken ook een rubriek voor landbouw en natuur, waaronder zowel het Europees landbouwgarantiefonds (‘ELGF’; pijler 1 van het GLB), als het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (‘ELFPO’; pijler 2 van het GLB) te situeren zijn. Onder het nieuwe MFK zijn het cohesiebeleid en het landbouwbeleid de twee grootste posten. Dat hoeft niet te verwonderen, gezien landbouwbeleid Europees gevoerd wordt en niet nationaal. Enkel in pijler 2 wordt er cofinanciering van de lidstaat gevraagd.

Op Europees niveau wordt voor het landbouwbeleid 258, 594 miljard euro voorzien voor het ELGF (pijler 1). Voor pijler 2 werd 85, 350 miljard euro voor zien, inclusief 7,5 miljard euro vanuit het NGEU-fonds. Tesamen 344 miljard euro (2018 prijzen). Dat is een scherpe daling (10%!) ten opzichte van het vorige MFK, zelfs met de toevoeging van 7,5 miljard euro vanuit het NGEU. Het is incoherent te zien dat de land- en tuinbouwsector uit het economisch dal van de pandemie zal moeten klauteren, zal moeten bijdragen aan de Europese Green Deal en Farm to Fork, maar dat er tegelijk gesnoeid wordt in de beschikbare budgetten.

En dat terwijl het Europese landbouwbudget slechts een fractie is (minder dan 2%) van het gecombineerde bruto nationaal inkomen van de lidstaten en per week amper een kop koffie kost per Europese onderdaan (30 eurocent per dag). In ruil krijgt men een GLB dat de Europese consument voorziet van kwaliteitsvol en betaalbaar voedsel, werkt aan een steeds verdere verduurzaming van de sector en tegemoet tracht te komen aan extra maatschappelijke eisen.
Overzicht landbouwuitgaven Europees Meerjarig Financieel Kader:

2018 prijzen/EU-27/miljard euro 2014-2020 MFK, EU27 Finaal MFK Finaal MFK, inclusief NGEU
MFK, Miljard EUR  1082  2074,3

1824,3

Cohesie 368 330 378
EU Landbouw 383 336 344
-> ELGF 286 258,594 258,594
-> ELFPO 96 77,85 85,35
% Landbouw van totaal MFK 35% 31% 19%