Met de Europese klimaatwet maakte de Europese unie er vorig jaar al een doelstelling van om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te hebben verminderd, en streeft ze in 2050 naar klimaatneutraliteit. Een doorvertaling naar nieuwe doelstellingen voor de zogenaamde ETS-sectoren (de energie-intensieve industrie en elektriciteitssector) en niet-ETS-sectoren (minder energie-intensieve sectoren waaronder ook landbouw) op lidstaatniveau was er echter nog niet. Voor de niet-ETS-sectoren is er nu een voorlopig akkoord. 

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben dinsdagavond laat een akkoord bereikt over ambitieuzere doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren, nl. het wegvervoer, de verwarming van gebouwen, de landbouw, kleine industriële installaties en het afvalbeheer. Over de hele Europese Unie moet de uitstoot door deze sectoren tegen 2030 met minstens 40 procent verminderd worden (tegenover 29 procent vandaag), terwijl voor België de reductiedoelstelling wordt opgetrokken van 35 procent naar 47 procent. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de inspanningsverdeling over de gewesten enerzijds, en de sectoren anderzijds binnen ons land er zal uitzien. 

Het politieke akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de lidstaten. 

 

Bron: Belga (9/11/22 11:48)