EU-richtlijn Industriële Emissies is verstrenging voor landbouw

1 december 2023

De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement bereikten een akkoord over de voorgestelde herziening van de richtlijn industriële emissies. Die richtlijn heeft als doel het beperken en voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en schadelijke emissies in water, bodem en lucht. Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen moeten de best beschikbare technieken uit de Europese BREF Intensieve Veeteelt implementeren.

Globaal gezien is het Vlaams beleid strenger op vlak van vergunningverlening en emissiereducerende maatregelen dan hetgeen wordt opgelegd vanuit de EU-richtlijn. Met deze herziening wil Europa voor alle lidstaten de lat dus wat hoger leggen. In de praktijk komt dit voor onze Vlaamse landbouwbedrijven veelal neer op bijkomende administratie. Denk aan extra rapportageverplichtingen, het opstellen van een milieubeheersysteem op bedrijfsniveau, periodieke inspectiecontroles…

Drempels voor varkens en pluimvee aangescherpt

Momenteel vallen varkens- en pluimveehouderijen al onder het toepassingsgebied van deze richtlijn indien men volgende drempelwaarden overschrijdt: 2000 plaatsen voor mestvarkens, 750 plaatsen voor zeugen en 40 000 plaatsen voor pluimvee.

In het voorstel voor herziening van de richtlijn schoof de Europese Commissie en verstrenging van het toepassingsgebied voor landbouw met een drempel van 150 grootvee-eenheden naar voor. Concreet betekent dit voorstel dus dat de drempels voor varkens en pluimvee aanzienlijk lager zouden liggen en dat rundvee ook mee in de scope van de richtlijn komt. Boerenbond heeft steeds aangegeven niet akkoord te gaan met een verstrenging van het toepassingsgebied en gepleit voor het behoud van een status quo.

Niet uitgebreid naar rundveesector

Uiteindelijk werd er nu een akkoord bereikt op Europees niveau. Dit akkoord houdt in dat het toepassingsgebied voorlopig niet verder wordt uitgebreid naar de rundveesector. Dat lijkt initieel een positief element uit het akkoord. Echter, in 2026 zal de Commissie opnieuw een evaluatie doen en bekijken of rundvee alsnog moet meegenomen worden onder het toepassingsgebied.

Daarnaast werden de drempels voor varkens en pluimvee erg aangescherpt. Zo zal er voor de varkenssector een drempel gelden van 350 grootvee-eenheden wat neerkomt op 700 zeugen of 1.166 vleesvarkens. Voor pluimvee valt men onder het toepassingsgebied vanaf 280 grootvee-eenheden of 300 grootvee-eenheden ingeval van legkippen.

Teleurgesteld dat drempel wordt verlaagd

Concreet komt dat neer op een status quo van 40 000 dieren voor vleeskuikens maar voor legkippen zal men al vanaf 21.428 dieren onder het toepassingsgebied vallen. Bovendien is er ook een nieuwe drempel voor gemengde varkens- en pluimveebedrijven van 380 grootvee-eenheden.

We zijn als boerenbond erg teleurgesteld dat men de drempels voor deze sectoren heeft verlaagd en dit zonder een voorafgaandelijk de impact hiervan op bedrijven in kaart te brengen.

Nog voor finale stemming naar Europese raad en parlement

Het voorstel wordt nu in een definitieve wettekst omgezet die dan nog voor een finale stemming naar de Raad en het Europees Parlement moet gaan. We volgen het traject nauwgezet op en zullen verder communiceren omtrent de voortgang.

  Huidig toepassingsgebied landbouw Toepassingsgebied landbouw volgens akkoord 29/11

Varkens

 • Mestvarkens
 • Zeugen

 

 • Vanaf 2000 plaatsen
 • Vanaf 750 plaatsen

 

 • Vanaf 350 GVE (> 1166 plaatsen)
 • Vanaf 350 GVE (> 700 plaatsen)

 

Pluimvee

 • Legkippen
 • Vleeskuikens

 

 • Vanaf 40000 plaatsen
 • Vanaf 40000 plaatsen

 

 • Vanaf 300 GVE (> 21 428 plaatsen)
 • Vanaf 280 GVE (> 40 000 plaatsen)

 

Gemengde bedrijven met varkens en pluimvee Geen specifieke drempel. Vanaf 380 GVE.
Rundvee Niet onder toepassingsgebied.

Niet onder toepassingsgebied, evaluatie van de Europese Commissie einde 2026 waarbij zal worden gekeken of rundvee mee in de scope moet komen.

Bron: Boerenbond.