Is er ook een RSZ korting op seizoenarbeid tot 30 juni?

15 februari 2023

Door hoog oplopende kosten voor onder meer energie en de hoge inflatie heeft de federale regering  eind vorig jaar beslist om voor het eerste en tweede kwartaal 2023 aan de ondernemingen een  vermindering toe te staan van 7,07% van de netto basisbijdragen voor de sociale zekerheid.

Hierdoor kunnen loonkosten voor de werkgevers wat dalen. Deze aftrek van 7,07% is definitief en moet later niet teruggestort worden aan de R.S.Z. Voor het derde en het vierde kwartaal 2023 kan er een uitstel van de betaling van de sociale bijdragen gevraagd worden a rato van 7,07% van de basisbijdragen.

Er was onduidelijkheid of deze vermindering van de bijdragen tot 30 juni 2023 ook van toepassing is op seizoenarbeid. Voor seizoenwerknemers zijn de normale sociale bijdragen (in principe 24,95% ) van toepassing. De bijdrage die bestemd is voor het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw ( 10,45%) en voor de Tuinbouw (12,40% voor de groenteteelt, de fruitteelt en de boomkwekerij én 8,45% voor de bloemisterij), is ook verschuldigd. Seizoenwerknemers hebben geen recht op vakantiegeld en de bijdragen hiervoor ( 5,57% en 10,27% ) zijn dan ook niet van toepassing.

Rekening houdend met nog enkele kleine bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen en voor risicogroepen, komt de totale werkgeversbijdrage voor de landbouw op 35,66%, voor de bloemisterij op 33,66% en voor de andere productiesectoren van de tuinbouw op 37,61%. Bij seizoenarbeid worden de sociale bijdragen ook niet berekend op het werkelijk uitbetaald loon maar op een forfaitair dagloon van 25,38 euro voor de landbouw, van 24,80 euro voor de tuinbouw.

Dit heeft voor gevolg dat de sociale bijdrage per dag vaak niet hoger is dan een uurloon. Voor de landbouw bedraagt de bijdrage per dag 9,05 euro, voor de bloemisterij 8,35 euro en voor de rest van de tuinbouw 9,33 euro. De RSZ-aftrek van 7,07% is nu ook van toepassing voor seizoenarbeid. Dit heeft voor gevolg dat de sociale bijdrage per dag daalt met ongeveer 20% en dit tot en met 30 juni 2023.

Wat betekent dit nu concreet ?

In de tabel hierna nemen wij de uurlonen voor seizoenarbeid op voor de verschillende deelsectoren ( kolom1). In kolom 2 vermelden wij de basisbijdragen voor de RSZ; in kolom 3 het forfaitair dagloon; in kolom 4 de werkgeversbijdrage per dag zonder de korting; in kolom 5 de werkgeversbijdrage per dag met de korting en in kolom 6 de loonkost per uur in Q1 en Q2 2023  (loon+RSZ).

gb