Duiding Pano-reportage 21 september 2022

26 september 2022

In een Pano-reportage over stikstof (21/9) circuleerden heel wat onjuistheden.

We lijsten ze hier op samen met een duiding.

Boerenbond pleit voor één bepaalde landbouwontwikkeling, nl. schaalvergroting, en ondersteunt zijn leden enkel bij stappen in die richting.

ONWAAR: Boerenbond is er voor al zijn leden, klein en groot. Onze leden zijn 16.000 echte ondernemers. Ze bepalen zelf welke het beste schaal- en verdienmodel voor hun bedrijf is, of dat nu groot of klein is. Boerenbond pleit niet voor groot- of kleinschaligheid van bedrijven of stallen, maar ondersteunt zijn leden bij het bepalen welk soort bedrijf het best past bij het vakmanschap van de ondernemer, zijn omgeving, de eisen van de samenleving en de kansen van de afzetmarkt.

Wij hebben geen enkel belang bij enige schaalvergroting of -verkleining van de bedrijven van onze leden. We ondersteunen onze leden met vooral veel verschillende verdienmodellen: groene zorg, bio, korte keten, plattelandsklassen, agrarisch natuurbeheer ...

Boerenbond zit in een commercieel, winstmakend model dat gericht is op maximaal winst halen uit de landbouwers door verkoop van voeders, machines ...

ONWAAR: Ondanks het feit dat de holding MRBB ook bedrijven telt in de sector die voeder, verzekeringen... aanbiedt, is Boerenbond de landbouworganisatie van 16.000 land- en tuinbouwers. We zijn een landbouworganisatie van en voor alle boeren in Vlaanderen, ongeacht hun schaal, afzetmarkt, ongeacht aan welke bedrijven ze verbonden zijn voor hun voeders, machines, afzetmarkt en bedrijfsmodel.

We zijn de belangrijkste belangenverdediger voor land- en tuinbouw in Vlaanderen en Oost-België. Onze leden kunnen bij ons terecht voor vorming, inspiratie en professioneel advies over een brede waaier aan thema’s.

Boerenbond maakt miljarden winst uit de landbouwsector in plaats van te investeren in een land- en tuinbouwsector van morgen.

ONWAAR: De geconsolideerde winst van de financiële holding MRBB wordt voor een klein deel, nl. 5,6%, gehaald vanuit de diensten en producten geleverd aan de land- en tuinbouwsector. 

MRBB investeert al jaren – een veelvoud van de winst – in de transitie en verdere verduurzaming van de sector. MRBB betaalt jaarlijks ook een dividend (dat hoger is dan de winsten uit landbouw) aan Boerenbond vzw die daarmee zijn werking financiert. Een stevig uitgebouwde studiedienst, een uitgebouwd netwerk van consulenten te velde, deskundige advisering... het kost aardig wat geld. Slechts 11% van de kost wordt gedekt door het lidgeld – de rest wordt bijgelegd vanuit het dividend. Zonder MRBB zou het lidgeld Boerenbond dus minstens 6 keer duurder zijn...

Daarnaast wordt het dividend ook aangewend voor onderzoeksprojecten, innovatiewerking en studieopdrachten om onze syndicale dossiers te onderbouwen.

Boerenbond neemt standpunten in die haar eigen belangen dienen, niet die van de boeren.

ONWAAR: De standpunten van Boerenbond worden ingenomen door het Hoofdbestuur dat bestaat uit actieve boeren en tuinders die door hun leden gemandateerd zijn via een democratisch verkiezingsproces. Zij zetten zich belangeloos in voor hun collega’s.  

Boerenbond, dat zijn de leden landbouwers. Wij spreken als Boerenbond namens 16.000 professionele boeren. Dat is 2/3 van alle Vlaamse boeren. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de stem van onze boeren te horen is in de Wetstraat. Als grootste land- en tuinbouworganisatie is het onze taak om via overleg tot oplossingen en een toekomst voor onze boeren te komen.

gbg
Boerenbond pleit voor of heeft belangen in een groei van de veestapel.

ONWAAR: Volgens Boerenbond is - in de huidige politiek-maatschappelijke context en zolang er geen voldoende daling van uitstoot is gerealiseerd - een stijging van de veestapel op Vlaams niveau niet aan de orde. Wel vinden we het belangrijk dat individuele bedrijven, voornamelijk starters en toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven ontwikkelingskansen en perspectief blijven krijgen.

Eerder dit jaar legde Boerenbond zelf een plan voor aan de overheid om varkensbedrijven nabij stikstofgevoelige natuur vrijwillig uit te kopen, waardoor ook het aantal dieren zal verminderen.

We vinden wel dat niet het aantal dieren ‘an sich’ de kern van de zaak is, maar wel hun uitstoot/ de impact die ze hebben op hun omgeving. De veestapel in Vlaanderen is trouwens al verscheidene jaren in dalende lijn. Tussen 1990 en 2019 is het aantal runderen met een kwart gedaald. Ook het aantal varkens daalt gestaag sinds 2013. De enige uitzondering hierop vormt pluimvee. Hoeveel een veebedrijf uitstoot wordt niet alleen bepaald door het aantal dieren, maar wordt mede bepaald door stal- en houderijsysteem.

Boerenbond hanteert een omerta en legt al wie het oneens is met zijn standpunten het zwijgen op.

ONWAAR: Onze medewerkers staan altijd ter beschikking van onze leden. We geloven rotsvast in overleg en dialoog. Onze deur staat altijd open. Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen en Oost-België. Kleine en grote bedrijven, ongeacht de sector, productiemethode of het afzetkanaal: we zijn er voor iedereen.

Boerenbond bepleit een status-quo of een lakser beleid i.v.m. stikstof.

ONWAAR: De laatste 30 jaar verminderde de landbouwsector zijn stikstofuitstoot met meer dan de helft. De landbouwsector wil verder zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn aandeel van stikstof op de gevoelige natuur (29%). Daarvoor heeft de sector een haalbaar stikstofakkoord nodig dat niet alleen de uitstoot vermindert, maar landbouwers ook perspectief geeft. Of anders gezegd: dat economie en ecologie met elkaar verzoent. Het huidige stikstofakkoord doet dat niet en schiet op verschillende punten tekort. Wij vinden dat dit akkoord moet bijgestuurd worden en geloven dat oplossingen mogelijk zijn. Boerenbond en de sector zijn bereid tot overleg om tot constructieve oplossingen te komen.