dfd

Copa en Cogeca tevreden over conclusies reflectiegroep varkens

19 januari 2023

Copa en Cogeca zijn tevreden over het werk en de conclusies van de door de EU opgerichte reflectiegroep varkensvlees. Het eindverslag en de aanbevelingen zullen een basislijn vormen voor de sector om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd de voedselzekerheid te waarborgen. 

Met de aanwezigheid van Europees commissaris Janusz Wojciechowski heeft de Europese reflectiegroep varkensvlees haar reeks van zeven vergaderingen afgesloten. Van maart 2022 tot januari 2023 kwamen belanghebbenden en nationale deskundigen bijeen om alle aspecten van de sector te beoordelen, om de duurzaamheid en veerkracht ervan op sociaaleconomisch, milieu-, diergezondheids- en dierenwelzijnsgebied te waarborgen.

De varkensvleessector heeft aanzienlijke verbeteringen aangebracht, ondanks de vele uitdagingen waarmee de sector het afgelopen jaar te maken heeft gehad, waaronder prijsvolatiliteit, Afrikaanse varkenspest en de stijging van de inputkosten.

Belanghebbenden benadrukten het verbeterde mestbeheer in de EU, de vermindering van de invoer van diervoeders en de rol van de sector bij het waarborgen van de voedselzekerheid. Copa en Cogeca zijn met name ingenomen met de nadruk die de Commissie heeft gelegd op het feit dat de sector bereid is tot betere normen voor dierenwelzijn, niet mag vergeten dat verbeterde normen extra kosten en tijdsinvesteringen vergen.

Antonio Tavares, voorzitter van de Groep varkensvlees bij Copa en Cogeca, feliciteerde de ambtenaren van de Commissie voor het organiseren van deze bijeenkomsten en voor de kwaliteit van het eindverslag, waarbij het belang ervan in het lopende debat, met name over dierenwelzijn, wordt benadrukt". Hij vroeg ook aan commissaris Wojciechowski om dit werk te ondersteunen met de betrokken commissarissen, namelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en voedselveiligheid, handel, milieu en interne markt, zodat zij deze aanbevelingen voor de sector opvolgen".

Nog meer beschikbare GLB-instrumenten inzetten

Belangrijke aanbevelingen voor een duurzamere varkensvleessector zijn onder meer het aanmoedigen van de lidstaten om alle beschikbare GLB-instrumenten, zoals sectorgerelateerde interventies, te gebruiken. Wat de milieu-uitdaging betreft, stelt het voor een kader voor mestbeheer te ontwikkelen en lokale biogasoplossingen op basis van drijfmest, residuen en afval te ondersteunen.

Op het gebied van diergezondheid kunnen efficiënte bioveiligheidsmaatregelen en het beheer van wilde zwijnen worden verbeterd door middel van nationale actieplannen en de uitvoering van alle beschikbare instrumenten, onder meer in het kader van het GLB. Tot slot wordt de nadruk gelegd op dierenwelzijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op het handhaven van een op wetenschap gebaseerde aanpak in alle regelgevingsstappen en het bevorderen van EU-normen, met name in het kader van vrijhandelsovereenkomsten.

Bron: Copa/Cogeca.