dffd

Bufferzones: wat zijn nu de juiste afstandsregels?

14 april 2023

Wanneer de gewassen beginnen te groeien, komt ook het gewasbeschermingsseizoen op kruissnelheid. Recent kwam er een verstrenging voor waterlopen opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Daarom zetten we nog eens alle regels met betrekking tot bufferzones op een rij.

De teeltvrije zone van 1 meter langs waterlichamen is al enkele jaren van kracht, alsook een fytovrije zone van 1 meter en een bemestingsvrije zone van 5 meter. Langs hellingen en in VEN-gebieden is dit 10 meter bemestingsvrij.

Voor fyto is sinds kort een verstrenging voor waterlopen in de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) opgenomen. Vanaf de schouder van de waterloop moet je de bekende teeltvrije meter en 5 meter bemestingsvrije zone respecteren, maar daarnaast nu ook een 3 meter pesticidevrije zone houden (vanaf diezelfde rand). Voor de waterlichamen opgenomen in het Groot Referentie Bestand (GRB) blijft de 1 meter fytovrije zone van toepassing.

Andere afstanden tot de waterloop kunnen altijd van toepassing zijn voor bepaalde fytoproducten, lees daarom zeker goed het etiket vooraleer je start met het gebruik ervan.

Combinaties met het GLB

Indien bufferzones langs bouwland liggen, kunnen zowel de teeltvrije meter als de aangrenzende waterloop meetellen als niet-productief element. Het kan ook interessant zijn om vrijwillige, vergoede bufferstroken aan te leggen. Dit kan via de ecoregeling “De aanleg van een bufferstrook”. Meer informatie en voorwaarden kan je hieronder terugvinden.

 

Praktisch kan je de waterlopen onder de VHA en de waterlichamen onder het GRB opzoeken via het Geoloket Landbouw. Daarnaast worden ook de verplichte bufferstroken en hun breedte aangeduid op het e-loket.

  1. Open de link
  2. Klik op 'Lagen' om een keuzemenu te openen.
  • Je kan nu de juiste lagen aanduiden, inclusief de vermelding van welke afstand moet aangehouden worden;
  • Je kan daarnaast ook 'Info' aanduiden, waarbij je een breed overzicht van de perceelgegevens krijgt, inclusief de vermelding van afstand tot de waterlopen.
  • Zoek op adres of op perceel.
Fouten in de aangeduide waterlopen?

Voor de oppervlaktewaterlichamen onder het grootschalig referentiebestand (GRB) (= paars) geldt dat als het object niet aanwezig is, verkeerd ingetekend of ingebuisd werd, men dit kan melden bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Indien dat daadwerkelijk het geval blijkt te zijn, zal dit worden aangepast.

Voor de waterlopen onder de Vlaamse hydrografische atlas (VHA) (=blauw): het netwerk aan waterlopen onder VHA wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en wordt nooit onderbroken. Dit betekent dat als er een ingebuisde waterloop is, deze ook blauw ingekleurd is.

Belangrijk is dat er bij een ingebuisde waterloop geen maatregelen dienen genomen te worden in het kader van de bufferstroken. Maatregelen dienen namelijk genomen te worden vanaf de bovenste rand van de talud en deze is er niet bij een ingebuisde waterloop.

Bron: Boerenbond.