Actie

Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen EU-natuurherstelwet

31 mei 2023

Where do we fit in the picture?

Today (Thursday, 1 June), Boerenbond together with Copa-Cogeca, the European agricultural organisation, will bring a clear message to Luxemburgplein in Brussels: the European Nature Restoration Law threatens to ensure that there is no more room for agriculture and horticulture in Europe.
 

With the nature restoration law before us today, Europe wants to improve nature and biodiversity in its member states. This is a great goal which Boerenbond and Copa-Cogeca also support, only we are very concerned about the impact this proposal will have on the availability of agricultural land and the granting of permits in Flanders and the rest of Europe.  With this action, we call on policymakers to ensure that the Nature Restoration Act in its current form is not approved on the European stage.

Waar passen wij in de puzzel?

Vandaag, donderdag 1 juni, brengt Boerenbond samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouworganisatie, een duidelijke boodschap mee naar het Luxemburgplein in Brussel: de Europese natuurherstelwet dreigt ervoor te zorgen dat er geen ruimte meer is voor land- en tuinbouw in Europa.

Met de natuurherstelwet die vandaag voorligt wil Europa de natuur en biodiversiteit in haar lidstaten verbeteren. Een mooi doel waar ook Boerenbond en Copa-Cogeca achter staan, alleen maken we ons grote zorgen over de impact die dit voorstel zal hebben op de beschikbaarheid van landbouwgrond en de vergunningverlening in Vlaanderen en de rest van Europa. Met deze actie roepen we beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat de natuurherstelwet in haar huidige vorm niet goedgekeurd wordt op het Europese toneel.

What?

The Nature Restoration Law is a European proposal and is the successor to the Habitats Directive. It aims to impose, through binding regulations, on all member states to undertake nature restoration. Under the European Commission's proposal, all member states must take measures to restore at least 20% of ecosystems by 2030.

When?

The European Parliament's agriculture committee recently rejected the proposal, but both the Parliament and the European Council have yet to take a final position. This should happen before the summer.

What is the problem?

By imposing binding restoration targets for all ecosystems, a lot of farmland may be lost, especially given that European nature goals will have to be realised outside the already existing Natura 2000 areas. The extension of the non-deterioration requirement outside Natura 2000 areas would also jeopardise both existing and new permits and stifle any form of entrepreneurship. Moreover, the impact would be much more significant in Flanders than in our neighbouring countries since the pressure on open space is already much greater here than elsewhere. 

What are we asking for?

A rigorous socioeconomic impact analysis at the European level is currently lacking and is a crucial prerequisite to analyse this dossier properly. Given the lack of clarity about the impact and how this Nature Restoration Law could ensure that there is no more room for agriculture and horticulture in the European picture, Boerenbond and Copa-Cogeca ask our policymakers not to approve this Nature Restoration Law and to send it back to the drawing board.

Source: Boerenbond/Copa-Cogeca.

Wat?

De natuurherstelwet is een voorstel van Europa en is de opvolger van de habitatrichtlijn. Hiermee wil men via bindende verordeningen alle lidstaten opleggen om aan natuurherstel te doen. Het voorstel van de Europese Commissie houdt in dat alle lidstaten tegen 2030 maatregelen moeten treffen om minstens 20% van de ecosystemen op te knappen.

Wanneer?

Het voorstel is recent afgewezen door de landbouwcommissie van het Europese Parlement, maar zowel het Parlement als de Europese Raad moeten nog een definitief standpunt innemen. Dit zou voor de zomer gebeuren.

Wat is het probleem?

Door bindende hersteldoelstellingen op te leggen voor alle ecosystemen kan er heel wat landbouwgrond verloren gaan, zeker gezien de Europese natuurdoelen gerealiseerd zullen moeten worden buiten de reeds bestaande natura 2000 gebieden. De uitbreiding van het verslechteringsverbod buiten de natura 2000 gebieden zet bovendien zowel bestaande als nieuwe vergunningen op de helling en drukt elke vorm van ondernemerschap de kop in. Bovendien zou de impact in Vlaanderen veel groter zijn dan in onze buurlanden, aangezien de druk op de open ruimte bij ons al veel groter is dan elders. 

Wat vragen we?

Een grondige socio-economische impactanalyse op Europees niveau ontbreekt vandaag en is een belangrijke voorwaarde om dit dossier goed te kunnen analyseren. Gezien de onduidelijkheid over de impact en de manier waarop deze natuurherstelwet ervoor kan zorgen dat er geen ruimte meer is voor land- en tuinbouw in het Europese plaatje, vragen Boerenbond en Copa-Cogeca onze beleidsmakers om deze natuurherstelwet niet goed te keuren en terug naar de tekentafel te sturen.

Bron: Boerenbond/Copa-Cogeca.

sxsx