Boerenbond dient bezwaar in tegen Ventilus

26 oktober 2023

Op 7 juli ging de Vlaamse regering over tot de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP Ventilus. Het daaropvolgende openbaar onderzoek liep tot 27 oktober. Tijdens deze periode kon iedereen een inspraakreactie indienen. Ook Boerenbond deed dat. “Met een inname van minimum 12,5 ha herbevestigd agrarisch gebied (HAG), structuurschade bij nieuwe ondergrondse leidingen, controleputten/masten middenin landbouwpercelen en verschillende nieuwe overspannen bedrijfssites, staat het vast dat het Ventilusproject een grote impact heeft op onze sector. We willen met ons bezwaar duidelijk maken dat wij ons als organisatie niet kunnen scharen achter dit project en zeer bezorgd zijn over de specifieke landbouwimpact in onze regio”, stelt dossierhouder Michiel Van Robaeys.

Technologische discussie

Verschillende aspecten van het ruimtelijk plan worden aangehaald in ons bezwaar. Allereerst wordt er verwezen naar de technologische discussie die vorig jaar door de Vlaamse regering werd beslecht in het voordeel van een bovengrondse wisselstroomleiding (maximaal 12 km ondergronds). Aangezien de voormalige intendant in zijn rapport aangeeft dat de nodige technologie in het decennium na 2030 mogelijk beschikbaar wordt, vraagt Boerenbond om de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de ondergrondse en bovengrondse stukken zo flexibel mogelijk op te stellen. Op die manier kan het GRUP inspelen op eventuele toekomstige technologische ontwikkelingen.

Landschappelijke inkleding

Via de stedenbouwkundige voorschriften in het GRUP probeert de overheid een aantal richtinggevende inrichtingsprincipes te installeren met betrekking tot de landschappelijke inkleding van de lijn. Zo wordt ingezet op landschappelijke integratie in de omgeving, zuinig ruimtegebruik en een doordachte inplanting van de masten met het oog op het efficiënt benutten van de ruimte.

Alhoewel Boerenbond deze principes mee onderschrijft, benadrukken we dat de overheid realistisch moet zijn in welke mate ze infrastructuur van dergelijke omvang aan het zicht kan onttrekken. Landschappelijke schade zal er in dit geval altijd zijn, de ruimte om aan inkleding te doen kan in geen geval opnieuw gezocht worden in agrarisch gebied. Verder vraagt Boerenbond om de inrichtingsprincipes uit te breiden met een aantal andere principes, zoals maximaal werken op openbaar domein en zoveel mogelijk huiskavels en restruimtes vermijden.

Compensatie HAG en gezondheid

De 12,5 ha herbevestigd agrarisch gebied (HAG) die wordt aangesneden, moet planologisch gecompenseerd worden, stelt Boerenbond duidelijk. Indien mogelijk moet deze compensatie steeds gebeuren in de nabijheid van de getroffen landbouwers. Boerenbond vraagt voorts om het principe van planologische neutraliteit vervroegd toe te passen in dit GRUP.

Ten slotte merkt Boerenbond nog op dat een landbouwer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een particulier, hoofdzakelijk op zijn bedrijf (bij zijn woning) werkt. Dit wil zeggen dat landbouwers ook binnen hun bedrijfsgebouwen potentieel langdurig blootgesteld worden aan straling boven de gezondheidsnorm van 0,4 µT. Hier wordt in het MER te weinig rekening mee gehouden. Er wordt ook verwezen naar het ontbreken van een onlineplatform waar je als burger de actuele stoomsterkte en magnetische straling kunt opvolgen.

Justin Vermeire, regioconsulent