Beleidsaanbevelingen om carbon farming te stimuleren

Het Europese Interreg Carbon Farming project heeft een onderbouwde beleidsbrief geschreven waarin het consortium van Nederlandse, Noorse, Vlaamse en Duitse partners aanbevelingen doet aan beleidsmakers over hoe carbon farming gestimuleerd kan worden. Na drie jaar intensief werken aan dit verhaal is onze belangrijkste aanbeveling om een holistisch kader te ontwikkelen waarin de verschillende doelstellingen (klimaat, biodiversiteit, water) niet met elkaar conflicteren op bedrijfsniveau, maar een duidelijk en motiverend kader bieden, en carbon farming niet te verplichten.

Het consortium is vier jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het Carbon Farming-project. Boeren hebben de perfecte positie om een positieve impact te betekenen voor de klimaatuitdagingen- en doelstellingen die zijn geformuleerd om de uitstoot vóór 2030 te verminderen en in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Door beter bodembeheer kunnen boeren CO2 uit de lucht halen en vastleggen in hun bodem onder de vorm van koolstof, in een duurzame vorm van organisch materiaal in de bodem.

Het Interreg North Sea Region Carbon Farming-project is opgezet met als doel het bewustzijn van de mogelijkheden van koolstoflandbouw te vergroten, zowel bij beleidsmakers, landbouwers als maatschappij. Daarenboven om boeren te motiveren om te beginnen met een nieuwe vorm van bodembeheer, door te zoeken naar nieuwe verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Nieuwe kennis met betrekking tot koolstofvastlegging in landbouwbodems werd opgedaan en gedeeld, bedrijfsmodellen werden ontwikkeld en proefprojecten werden opgestart waarbij verschillende belanghebbenden betrokken waren.

Bij de start van het project wist het consortium al dat beleid een zeer belangrijke factor zou zijn voor het potentieel van koolstoflandbouw. De uitdagingen en lessen van drie jaar intensief werken met meer dan 2000 boeren die geïnteresseerd zijn in koolstoflandbouw in de vier landen werden gebundeld in een ‘white paper’. Al deze lessen, oplossingen en tips zijn te vinden in de white paper 'Incentiving carbon farming; policy recommendations from the Carbon Farming project'. 

Sinds vorig jaar wordt er in de media veel gesproken over het potentieel van koolstoflandbouw, vooral na de aankondiging van het Carbon Farming Initiative door de EU, waar beleidsmakers nu werken aan een voorstel over hoe koolstoflandbouw in het EU-beleid kan worden opgenomen. In november zal het consortium de white paper persoonlijk overhandigen aan Executive Vice President Frans Timmermans. Natuurlijk zijn we als consortium alleen maar blij met al deze extra aandacht voor koolstoflandbouw.

Tot slot hebben we drie belangrijke beleidsaanbevelingen:

  • ondersteun boeren met kennis;
  • geef en ondersteun financiële prikkels via beleidsprogramma's én private markten;
  • en onze belangrijkste en meest voorkomende aanbeveling is dat beleidsmakers boeren de ruimte en vrijheid geven om de meest geschikte manier te kiezen om koolstoflandbouwmaatregelen toe te passen. Op die manier worden ze gemotiveerd om maatregelen voor koolstoflandbouw toe te passen.

De verplichting tot implementatie is zeker niet de manier om boeren te motiveren, omdat zij zelf vrezen dat dit de mogelijkheid zal beperken om een bedrijfsspecifieke en geschikte vorm van management toe te passen. Beperkingen zullen de motivatie, creativiteit en haalbaarheid verminderen. Stimulansen zullen hen de kans geven om niet alleen een toegevoegde waarde voor het milieu, maar ook voor hun eigen bedrijf te creëren.