Beheerovereenkomsten combineren met niet-productief areaal

14 november 2023

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) diende bij de Europese Commissie een wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in die de combinatie van beheerovereenkomsten en niet-productief areaal mogelijk maakt. Dat is een win-win voor de landbouwers en de natuur: de biodiversiteitswinst op niet-productief areaal stijgt én landbouwers worden beloond voor die extra inspanningen.

Alle landbouwers moeten een minimumpercentage van 4%* of 3%** van hun bouwlandareaal als niet-productief areaal (NPE) aanhouden. Voorbeelden van niet-productief areaal zijn bufferstroken, braakliggend land of landschapselementen zoals hagen en houtkanten.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie zal het vanaf de verzamelaanvraag 2024 voor landbouwers mogelijk zijn om beheerovereenkomsten gestart na 2022 aan te geven als niet-productief areaal als de voorwaarden combineerbaar zijn.

Mogelijke combinaties niet-productief areaal en beheerovereenkomsten

De beheerovereenkomsten ‘kruidenrijke akkerrand 15 juni’, ‘kruidenrijke akkerrand 15 juli’ en ‘faunarand (plus)’ kunnen aangegeven worden als NPE-bufferstrook of akkerrand. De rand moet dan wel naast een groter perceel bouwland liggen, dat door dezelfde landbouwer gebruikt wordt.

De beheerovereenkomsten ‘faunavoedselgewas’, ‘faunavoedselgewas wisselteelt’, ‘bloemenakker', ‘faunarand (plus)’, ‘fauna-akker (plus)’, ‘fauna-akker (plus) wisselteelt’ en ‘luzernehooiland’ kunnen aangegeven worden als NPE braak.

De bedragen vind je in de tabel hieronder.

Vergoeding voor beheerovereenkomst op niet-productief areaal

Landbouwers sluiten beheerovereenkomsten op vrijwillige basis en ontvangen daar jaarlijks een beheervergoeding voor. Alleen de inspanningen die verder gaan dan wat verplicht is, worden vergoed. Daarom wordt bij combinatie met de NPE-bufferstrook of akkerrand en met de NPE braak 1.433 euro per hectare afgetrokken van de vergoeding voor de beheerovereenkomst. Dat komt overeen met het bruto standaard saldo (BSS) van bouwland en het opbrengstverlies op het perceel.

Goedkeuring combinatie beheerovereenkomsten – niet-productief areaal

De Vlaamse Landmaatschappij diende de wijziging aan de wetgeving, die de combinatie van beheerovereenkomsten en niet-productief areaal mogelijk maakt, in bij de Europese Commissie. Ondertussen wordt de Vlaamse wetgeving voorbereid zodat de nieuwe regeling kan ingaan voor de verzamelaanvraag van 2024. Nadat de aangepaste wetgeving is goedgekeurd door de Europese Commissie, kunnen landbouwers die interesse hebben om een beheerovereenkomst te combineren met niet-productief areaal dat aangeven in de verzamelaanvraag 2024.

Vrijstelling

Landbouwers die meer dan 75 % van hun bouwlandareaal invullen met braak, gras, andere kruidachtige voedergewassen en vlinderbloemigen, zijn vrijgesteld van het aanhouden van niet-productief areaal. Een vrijstelling geldt ook voor landbouwers die op meer dan 75 % van hun subsidiabele landbouwareaal blijvend grasland, gras of andere kruidachtige voedergewassen of teelten onder water hebben staan.

Bij de berekening van de vrijstelling worden ook percelen onder beheerovereenkomst meegenomen. Bloemenmengsels en faunamengsels die ongeoogst als wintervoedsel dienen voor wilde diersoorten gelden daarbij als braak. ​

  • *optie 1: minstens 3 % van het bouwland als NPE en aan te vullen tot minstens 7 % van het bouwland met vanggewas.
  • ** optie 2: minstens 4 % van het bouwland gebruiken voor niet-productieve elementen en/of arealen

De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en worden zowel met Europese als Vlaamse middelen gefinancierd.

Bron/foto: VLM.