Bedrijfsbezoeken N-VA-parlementsleden

10 november 2021
Enkele weken geleden bezochten de parlementsleden van N-VA Arnout Coel en Sofie Joosen met hun medewerkers het melkveebedrijf van Bart Vanderstraeten en Marijke d'Hertefelt in Merchtem en het tomatenbedrijf van de familie Pittoors in Putte. Ze gingen er in gesprek met de bedrijfsleiders, voorzitter Sonja De Becker en toekomstig ondervoorzitter Lode Ceyssens over de thema´s klimaat en energie in de land- en tuinbouwsector.

In de voormiddag gaf Bart uitleg op het melkveebedrijf dat hij samen met Marijke in 2007 overnam van de ouders. Op dat moment waren er 300 stuks vleesvee en akkerbouw aanwezig. In 2012 werden de eerste 60 melkkoeien gemolken en na het wegvallen van het melkquotum werd dit aantal verdubbeld. Ondertussen werd een derde melkrobot geplaatst zodat 180 melkkoeien kunnen gemolken worden, tegelijkertijd werd stelselmatig de vleesveetak afgebouwd. Vanaf 2013 werd een pocketvergister in gebruik genomen, deze werd in 2019 opgeschaald tot 22 kW. De elektriciteit wordt deels gebruikt voor de aanwezige melkrobots en het automatisch voersysteem.

Een gelijkaardige evolutie vond ook op andere vlees- en melkveebedrijven in Vlaanderen plaats. Zodoende daalde het totaal runderen wel in Vlaanderen, maar nam de totale methaanuitstoot desondanks toe. Een melkkoe produceert immers meer methaan dan een zoogkoe. Wel wordt er binnen het convenant enterische emissies gewerkt aan maatregelen (voeding, bedrijfsmanagement en genetica) om deze methaanemissies tegen 2030 met ongeveer een kwart te reduceren. Met de N-VA-delegatie werden de mogelijkheden van dit convenant besproken.

In de namiddag gaf de familie Pittoors toelichting op hun tomatenbedrijf waar ondertussen de vierde generatie werkzaam is. De huidige serre startte in 2015 met 6 ha traditionele serreteelt en in 2017 werd dit uitgebreid met 6 ha belichte teelt. Om de serres te verwarmen, wordt gebruik gemaakt van een wkk met een rendement van 99%. Om de geproduceerde energie op het juiste moment te kunnen benutten, wordt gebruik gemaakt van een buffertank waarin warmte tijdelijk kan worden opgeslagen. Om energie te besparen worden schermdoeken gebruikt.

Ondanks het zeer hoge energetisch rendement van wkk´s dalen de broeikasgasemissies van de glastuinbouw niet. Dit komt deels doordat de broeikasgasemissies, die kunnen worden toegeschreven aan de elektriciteitsproductie die op het elektriciteitsnet worden gezet en die afkomstig zijn van wkk´s op glastuinbouwbedrijven, op de rekening van de glastuinbouwsector staan. Van de glastuinbouwsector wordt verwacht dat zij in 2023 toetreedt tot de energiebeleidsovereenkomst, om zodoende haar emissies tegen 2030 met ongeveer 40% te reduceren. De sector bereidt zich hierop voor, maar vraagt een ondersteunend sectorspecifiek beleid in dit kader.

Met de N-VA-delegatie werd afgesproken om na deze bedrijfsbezoeken in elk geval een aantal gesprekken verder te zetten.