gb

Arbeidsvraagstuk melkveehouderij blijft bijzonder actueel

6 december 2022
De schaalvergroting in de melkveehouderij brengt een hogere werkdruk met zich mee.