Boerenbond lanceert een oproep voor bedrijven die toelaat steun aan te vragen voor het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe, gevalideerde PAS-oplossing. Maar wat houdt die oproep in? Hier vind je een antwoord op al je praktische vragen.

De nood aan nieuwe, innovatieve maatregelen voor het inperken van stikstofemissies in de verschillende landbouwsectoren is hoog. Ideeën voor oplossingen zijn zeker voorhanden, maar de drempel voor effectieve realisatie en erkenning daarvan ligt vandaag vaak nog te hoog. Met de oproep Innovatiesteun voor PAS-oplossingen steekt Boerenbond de hand uit naar bedrijven om samen op zoek te gaan naar nieuwe, gevalideerde en innovatieve maatregelen. Samen werken we aan een versneld proces dat nieuwe, haalbare en betaalbare stikstofoplossingen brengt op maat van een sector in nood. 

Voor wie is de oproep omtrent innovatiesteun van toepassing?

<p>Deze innovatiesteun gaat breed uit naar aanbieders van vernieuwende oplossingen aangaande de stikstof (PAS) problematiek. Zowel bedrijven uit de landbouwsector als bedrijven buiten de sector die kansen zien om oplossingen aan te bieden in de landbouwsector komen in aanmerking. Ook internationale bedrijven zijn welkom om een voorstel in te dienen, maar de vereiste is wel dat de uiteindelijke innovatie geïmplementeerd kan worden op Vlaamse landbouwbedrijven. Samenwerkingen met landbouwers die vandaag al actief zoeken naar maatregelen alsook coöperaties met onderzoeksinstellingen of retailers worden toegejuicht, maar zijn niet verplicht.  </p>

Wat zijn de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen?

<p paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{90}" paraid="248591516">Projecten die kans willen maken om innovatiesteun te ontvangen, moeten aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen: </p>

<ol>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{100}" paraid="1565609805">Vernieuwend zijn voor de landbouwsector   </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{107}" paraid="1343720805">Na doorontwikkeling financieel/technisch haalbaar zijn voor de eindgebruiker (landbouwer) </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{114}" paraid="2122041998">Mogelijkheid bieden tot borging op de <a href="https://ilvo.vlaanderen.be/nl/pas-lijst#paslijst" rel="noreferrer noopener" target="_blank">PAS-lijst</a>  </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{127}" paraid="1930795601">Integraal duurzaam zijn, geen verschuiving van milieuprobleem. </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{136}" paraid="1613346144">Verhoogde impact genereren op algemene duurzaamheid, ecologisch, economisch, maatschappelijk en dierenwelzijn   </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{147}" paraid="1482695707">Voldoen aan <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level" rel="noreferrer noopener" target="_blank">TRL niveau</a> 4 of hoger  </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{166}" paraid="866679642">Breed toepasbaar zijn in de huidige en toekomstige Vlaamse landbouw context binnen een tijdbestek van maximum 4 jaar </li>
</ol>

Zijn er bepaalde projecteigenschappen die als plus worden gezien?

<p paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{175}" paraid="1098697255">Bijkomende eigenschappen die als pluspunten worden gezien zijn: </p>

<ol>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{181}" paraid="2043728037">Aantoonbare samenwerking met andere subsidiekanalen (bvb. VLIF innovatie of VLAIO), onderzoeksinstellingen, erkende meetploegen of erkende deskundigen lucht </li>
<li paraeid="{c9905c38-8264-471c-993e-5adb433d6b9c}{188}" paraid="1137809444">Beoogde reductie van andere emissies, zoals geur en fijn stof, of een algemeen circulair karakter</li>
</ol>

Op hoeveel steun mag ik rekenen als mijn project wordt geselecteerd?

<p>De toegekende financiële steun wordt gerekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting door het projectconsortium. Het uiteindelijke steunpercentage is 50% van de aanvaardbare kosten in de projectbegroting.</p>

<p>Per projectaanvraag wordt eveneens een maximumbedrag gehanteerd van 125 000 € steun overheen de verschillende kostenposten.</p>

Hoeveel steunbudget wordt in totaal voorzien?

<p>De totale enveloppe voor innovatiesteun werd vastgelegd op 2 000 000 €. Dit budget zal verspreid worden over 4 jaar. Het jaarlijks voorziene steunbedrag is daarom 500 000 €. </p>

Wanneer worden ingediende kosten vergoed?

<p>Bij opstart van het project ontvangt de coördinator een voorschot van 50% van de goedgekeurde projectsteun. In sommige gevallen kunnen er door Boerenbond bijzondere voorwaarden opgelegd worden met een bepaalde timing. In deze gevallen zal het voorschot betaald worden eens aan de bijzondere voorwaarden is voldaan. </p>

<p>Na elke financiële declaratie wordt op basis van de aanvaarde kosten het steunbedrag gesaldeerd met het reeds uitbetaalde voorschot. Boerenbond geeft na elke declaratie de verhouding tussen de reeds uitbetaalde voorschotten en de rechtmatige steun op basis van de aanvaarde kosten schriftelijk weer naar de coördinator. </p>

<p>Bij afsluit van het project wordt op basis van de aanvaarde kosten het definitieve steunbedrag bepaald. Rekening houdend met het reeds uitbetaalde voorschot, wordt de eindschijf bepaald. Indien het definitieve steunbedrag kleiner is dan het reeds uitbetaalde voorschot, wordt het verschil teruggevorderd.</p>

Tot wanneer kan ik mijn project indienen?

De indieningsperiode loopt van 15 februari tot de middag van 2 mei. Op 2 mei moet je om 12h dus je dossier hebben ingediend. 

Wat gebeurt er eens ik mijn project ingediend heb?

<p>Na het verstrijken van de inschrijvingsperiode neemt het Boerenbond team de verschillende aanvragen in overweging. Wanneer een aanvraag ontvankelijk is en wordt weerhouden, zal de aanvrager uitgenodigd worden voor de eerste selectieronde met jurygesprek. Tijdens dit gesprek wordt verwacht dat de aanvrager verdere mondelinge toelichting kan bieden bij zijn voorgestelde project. Deze selectieronde loopt van 2 tot 31 mei. </p>

<p>Bedrijven die weerhouden worden, worden na de eerste selectie uitgenodigd voor een tweede juryevaluatie op basis van een meer gedetailleerde uitwerking van het project. Op 1 juli maakt de jury haar finale selectie bekend.</p>

Is deze oproep eenmalig?

<p>Nee, deze oproep wordt elk jaar herhaald gedurende een periode van 4 jaar. </p>

Nog vragen?

Zit je na het lezen van deze antwoorden nog met onduidelijkheden? Of ga je liever even in gesprek met ons team over of je project al dan niet aan onze vraag beantwoordt? Neem dan contact op met onze experten ter zake. 

Consulenten innovatiesteun