dfd

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

Het Hoofdbestuur ging aan de slag met de resultaten van de stakeholderbevraging en definieerde enkele thema’s die naar de toekomst toe van wezenlijk belang zijn voor de sector om mee aan de slag te gaan. Ze vatte de conclusies samen in 4 domeinen waarvoor we als sector zorg willen dragen.
We dragen zorg voor:
Natuurlijk kapitaal
dfd
Uw dagelijks brood
dfd
Voor de boer
dfd
Voor het landschap
dfd
Zorg dragen voor ons natuurlijk kapitaal
dfd
 • Zorgzaam omgaan met water omdat van levensbelang is. We werken aan het beter vasthouden van water, het efficiënter gebruiken van water, en waken over de kwaliteit van water.
 • De bodem die we koesteren omdat we er letterlijk en figuurlijk in wortelen.
 • Aandacht hebben voor klimaat want we leven bij de gratie van het weer en de klimaatverandering laat zich al hard voelen. We moeten werk maken van de strijd tegen de klimaatverandering – mitigatie – én ons tegelijk ook aanpassen aan het al veranderende klimaat – adaptatie.
 • Emissies verder terugdringen waartoe onder meer het versterken van onze circulariteit in het bijzonder in kader van het sluiten van nutriëntencyclus en het zoeken gaan naar alternatieve grond- en hulpstoffen (eiwithoudende gewassen, gewasbescherming, energie …) een belangrijke bijdrage kan leveren.
 • Beschikbaarheid van duurzame energie zodat we voedsel kunnen produceren dat energie geeft aan de mensen. We werken daarbij aan groene energie en het efficiënt gebruik van energie.
 • Zorg dragen voor onze dieren en planten waarbij we inzetten op dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn.
Zorg dragen voor uw dagelijks brood gaat over garant blijven staan voor voldoende, betaalbaar, voedzaam en gezond lekker van bij ons omdat voedsel van levensbelang is
dfd
 • Om voldoende en betaalbaar voedsel te garanderen moeten we oog blijven hebben voor onze productiviteit.
 • Betaalbaar voedsel vraag ook aandacht voor eco-efficiëntie, waarbij we hoge milieuwinst zien te halen aan lage kost.
 • We hebben aandacht voor de diversiteit van wat we hier produceren omdat diverse voeding bijdraagt aan voedzaamheid en gezondheid.
 • We zetten in op lokale productie en willen wat de markt hier vraagt ook lokaal kunnen aanbieden.
Zorg dragen voor de boer die het uiteindelijk allemaal moet waarmaken doen we door
dfd
 • Samen sterker in de markt te staan door in te zetten op het versterken van ondernemerschap, van onderlinge samenwerking, van samenwerking in de keten, en door in te zetten op dialoog om tot faire afspraken te komen in de keten en met onze afnemers.
 • Te werken aan een eerlijke vergoeding uit de markt of vanuit het beleid.
 • Te zorgen voor voldoende handen aan de ploeg nu en in de toekomst, waarbij opvolging in de sector verzekerd is en we voldoende arbeidskrachten blijven vinden.
 • Ruimte te hebben om te boeren met toegang tot betaalbare grond.
 • Waarde te hechten aan ont-moeten wat tot herwaardering van land- en tuinbouwers kan leiden.
 • Oog te hebben voor het welzijn van land- en tuinbouwers.
Zorg dragen voor het landschap doen we omdat landbouw én natuur samen kunnen gaan
dfd
 • Met een verweving van gele (landbouw), groene (landschap), blauwe (water) e.a. functionaliteiten kan de boer optreden als landschapsbouwer en -beheerder.
 • We versterken zo mee de biodiversiteit in het agrarisch gebied.
 • We hebben aandacht voor de inplanting van bedrijfsgebouwen.
 • We bekijken de herbestemming van vrijkomend agrarisch patrimonium.