Tijdelijke stikstofregeling: streng voor landbouw, soepel voor industrie

2 mei 2021
Na wekenlange discussies binnen de Vlaamse regering heeft minister Demir een instructie over een tijdelijke stikstofregeling bekendgemaakt.

De instructie bevat het NOx-toetsingskader met een drempel van 1% en een ammoniak-toetsingskader dat bestaat uit een passende beoordeling voor elk dossier. Dat betekent dat voor een vergunningsdossier van een bedrijf dat ammoniak uitstoot, vooral veehouderijen, verplicht een passende beoordeling opgemaakt moet worden waarin onderzocht wordt of de aanvraag significante negatieve effecten heeft op de stikstofgevoelige natuur. Voor bedrijven en activiteiten (vooral industrie en transport) die NOx uitstoten geldt een meer soepele regeling. Tot 1% bijdrage wordt hun impact als niet significant beschouwd. Deze projecten kunnen dus zonder passende beoordeling vergund worden, zelfs bij een stijging van de emissies.

Vandaag werd bekend dat minister van Omgeving Demir een instructie klaar heeft die  – in afwachting van een definitieve PAS-regeling – rechtszekerheid zou moeten bieden aan ondernemers. Sinds het stikstofarrest van 25 februari staan nagenoeg alle vergunningsaanvragen die te maken hebben met stikstofemissies ‘on hold’.

Nederlandse toestanden in Vlaanderen vermijden

Nu elke vergunningsaanvraag van een veehouderij gepaard moet gaan met een passende beoordeling moet ook elke veehouderij individueel aantonen dat ze geen significante negatieve impact heeft op de beschermde natuur. In de instructie wordt benadrukt dat bij ieder vergunningsproject maximaal moet worden ingezet op ammoniakreducties, minstens door de inzet van ammoniakemissiearme stalsystemen en maatregelen uit de PAS-lijst. Voor Boerenbond is het cruciaal dat bedrijven waarvan de vergunningen recent afliepen of binnenkort aflopen hun bedrijfsvoering kunnen continueren. “Minister Demir heeft alle instrumenten in handen om Nederlandse toestanden in Vlaanderen te vermijden en in deze overgangsperiode een redelijk beleid te voeren. Voor Boerenbond moet daarbij in de eerste plaats worden ingezet op rechtszekerheid voor de bestaande bedrijven”, aldus voorzitter Sonja De Becker.

De oplossing ligt niet in één sector

Het staat vast dat we als maatschappij een oplossing zullen moeten vinden voor het stikstofprobleem. Ook de landbouwsector wil en kan hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen, al kan de rekening niet alleen door de landbouwsector betaald worden. De stikstofproblematiek is het gevolg van hoe wij hier met z’n allen wonen, leven en werken en wordt veroorzaakt door de optelsom van alle emissies, van alle mogelijke bronnen, individueel toewijsbaar of niet, uit het buitenland en in Vlaanderen. Als sector hebben we er geen baat bij dat de milieudruk op de beschermde gebieden nog wordt verhoogd.

De regeling die voor ammoniak in deze instructie is uitgewerkt, laat alleszins niks aan de verbeelding over. Dat op basis van dezelfde ministeriële instructie de NOx-emissies ,onder meer van industrie, wel nog mogen stijgen, begrijpen we niet. Want een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt. Benieuwd of een dergelijke benadering zal stand houden voor de rechter. En of deze instructie wel de beloofde rechtszekerheid biedt …

Definitieve PAS met oplossingen

Minister Demir kondigt tegen het einde van dit jaar een definitieve PAS aan. “Vermits er duidelijk inspanningen van onze sector worden verwacht, rekenen wij erop dat wij de komende maanden volop en volwaardig bij de voorbereidingen worden betrokken”, zo stelt voorzitter De Becker.

Boerenbond rekent er ook op dat dit kan in een context waarbij ten gronde, in alle transparantie, met rapporten, studies en adviezen bij de hand, het gesprek kan aangegaan worden over een definitieve PAS. Een definitieve PAS die niet blokkeert, maar oplossingen biedt en zowel rechts- als bestaanszekerheid geeft aan de familiale land- en tuinbouw in Vlaanderen. Daarbij is het ook voor ons duidelijk dat de stikstofbelasting in Vlaanderen moet dalen, maar niet ten koste van een levenskrachtige en dynamische landbouwsector die permanent inzet op een verdere verduurzaming. Voorzitter De Becker besluit: “De uitdagingen voor onze sector in de stikstofproblematiek zijn groot. De sector zal moeten zoeken naar antwoorden. Alleen zullen die antwoorden er niet komen door de sector elke dag opnieuw vanuit een eenzijdig perspectief te viseren.”