Op de eerste rij: 5 april 2024

Een eerste stap in de goede richting, maar er blijven nog veel stappen te zetten!

Vlak voor Pasen werd een eerste belangrijke maatregel uit het maatregelenpakket van de Vlaamse regering omgezet in een decreet: de boetes van de Mestbank, waarvan wij al jaren aanklagen dat die buiten proportie en onredelijk zijn, werden eindelijk aangepast. Eerder werd al de ministeriële instructie om de varkensstapel af te bouwen ingetrokken en werd het wetenschappelijk comité dat emissiereducerende technieken moet erkennen versterkt. Nog een belangrijke recente realisatie is de publicatie van de omzendbrief die uitlegt hoe bedrijven onderling stikstofemissies kunnen verschuiven.

Maar vorige week werd er dus een nieuwe doorbraak gerealiseerd, die hoog op de agenda stond. Het buiten proportie strenge boetesysteem van de Mestbank werd na overleg aangepast zodat landbouwers die (vaak onbewust) een kleine fout maken, eerst een waarschuwing krijgen en zodat landbouwers die equivalente maatregelen nemen niet meer het risico lopen om met monsterboetes geconfronteerd te worden. Alle informatie over de aanpassing vind je op pagina 16 van deze Boer&Tuinder. De drempel die nu genomen werd was absoluut nodig om de druk op de schouders van onze landbouwers weer iets draaglijker te maken, zonder daarbij de doelstellingen voor een betere bodem- en waterkwaliteit uit het oog te verliezen. Gezond boerenverstand moet kunnen zegevieren in de bedrijfsvoering, maar ook bij de instanties die de goede gang van zaken handhaven.

Maar laat één ding duidelijk zijn: we zijn er nog lang niet! De stapel werk die op de plank ligt is groot en de tijd om oplossingen te vinden begint te dringen. Niet alleen verwachten we belangrijke vooruitgang in het onderzoek naar de omslag van een depositie- naar een emissiemodel voor stikstof, ook de maatregelen om landbouwgrond beter te beschermen moeten op korte termijn duidelijk worden.

Voor het verlichten van de administratieve last op de schouders van onze boeren verwachten we resultaten van de taskforce, net als flexibelere data in het Mestdecreet. En laat ons zeker ook niet vergeten dat ook beleidsmakers op federaal en Europees niveau beloftes hebben gedaan die nog moeten worden ingelost. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en blijven elke dag pleiten voor betere voorwaarden voor onze strategische land- en tuinbouwsector.

"We werken elke dag aan betere voorwaarden voor onze strategische land- en tuinbouw."