Op de eerste rij: 27 oktober 2022

24 oktober 2022
50 jaar vakgroepwerking

Afgelopen vrijdag vierden we de vijftigste jaar verjaardag van onze vakgroepen. Door het Plan-Mansholt (inderdaad, Mansholt en niet Boerenbond pleitte destijds voor schaalvergroting), kwam er bij onze bedrijven meer nood aan specialisatie. Dat betekende dan ook dat er meer nood was aan gespecialiseerde belangenverdediging: de vakgroepwerking was geboren! Als we vooruitkijken staan er onze vakgroepen uitdagende tijden te wachten. Meer dan ooit is er een zeer grote diversiteit van bedrijven. Maar dat maakt het des te moeilijker om tot gezamenlijke standpunten te komen die het sectorbelang dienen. Toch moeten we deze uitdaging blijven vastpakken. Alleen zo kan een kleine, maar o zo belangrijke land- en tuinbouwsector zijn belangen op de agenda blijven plaatsen. Want ook na 50 jaar vakgroepwerking is één doelstelling ongewijzigd gebleven: ‘Ieder voor allen, allen voor ieder!’

Dankjewel aan iedereen die hier de voorbije 50 jaar mee zijn schouders onder zette en veel succes aan wie dit in de toekomst zal doen!

Parkendecreet

Vorige week keurde de Vlaamse regering voor de eerste keer het Parkendecreet goed. Of hoe men de kar voor het paard spant: anderhalf jaar nadat er een oproep gebeurde voor kandidaturen, gaat men nu de spelregels bepalen! Zoals een voetbalmatch die allang op gang getrapt is en waar men dan eens gaat nadenken over wanneer het buitenspel is.  ‘Onaanvaardbaar!’, zoals Boerenbond ook al stelde bij de parkenoproep in april 2021. Positief in het decreet is alleszins de sturende en bepalende rol die de lokale besturen krijgen. We gaan er dan ook van uit dat zij hierbij steeds voldoende overleg zullen plegen met hun lokale land- en tuinbouwers en rechtszekerheid te allen tijde vooropzetten in de besluitvorming. Dit parkendecreet zal, na een goedkeuring door de regering, begin volgend jaar ook nog naar het parlement moeten. We blijven dit dossier vanuit Boerenbond van zeer nabij opvolgen.

Boeren en tuinders zijn belangrijke landschapsbouwers.

Ondertekening charterovereenkomst Landschapsbeheer

Voor Boerenbond en Landelijke Gilden is een goed beheer van de open ruimte in Vlaanderen prioriteit. Daarom ondertekenden we op 20 oktober het Vlaams charter Landschapsbeheer. We geloven dat door samenwerking en overleg sterke, goed beheerde landschappen kunnen ontstaan die ook voldoende ruimte bieden voor land- en tuinbouwers. Zo zorgen we ook in de toekomst voor het platteland én voor onze landbouwers. Boeren en tuinders beheren 51% van de open ruimte in Vlaanderen en zijn daarmee belangrijke landschapsbouwers in het landelijk gebied. Het is daarom cruciaal dat er voldoende middelen en instrumenten bestaan om onze landschappen te onderhouden. Ook onze landbouwers spelen hier onder andere via Boerennatuur Vlaanderen een belangrijke rol in. Vorige week stelde de VLM ook een houtkantenplan voor. Men wil inzetten op meer houtkanten, beter onderhoud en een betere handhaving. Boerenbond wil zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. We kijken er dan ook naar uit om de geformuleerde doelstellingen samen met alle belanghebbenden aan te pakken in overleg en met respect voor de belangen van alle gebruikers van de open ruimte.

Coherentie nodig tussen Vlaamse Eiwitstrategie en MAP

Boerenbond werkt actief mee in de uitrol van de Vlaamse Eiwitstrategie. Voor onze sector zijn er heel wat opportuniteiten. We hebben gepleit om ook de verduurzaming van de dierlijke productie en veevoeder als actieterrein erin op te nemen. Het zou immers een vertekend beeld geven om in een Eiwitstrategie enkel acties te gaan uitrollen rond nieuwe eiwitten. Eiwit van dierlijke herkomst blijft voor 60% instaan voor de eiwitaanbreng in ons dagelijks voedsel. In de verduurzaming van de dierlijke productie speelt de nutriëntencyclus een centrale rol. Boerenbond is actief betrokken in projecten rond lokaal veevoeder als lokale eiwitproductie. En dit hoeven niet altijd nieuwe teelten te zijn. Gras als ruwvoer is voor runderen immers de belangrijkste eiwitbron. Het telen van kwalitatief ruwvoer is zeer belangrijk om het gebruik van andere eiwitbronnen zoals geïmporteerde soja te beperken. Grasland voldoende kunnen blijven bemesten is dus noodzakelijk om voldoende zelfvoorzienend te zijn op het vlak van eiwit. Een aanbeveling die best ook meegenomen wordt bij het uitschrijven van MAP 7. Of gaat de Vlaamse overheid hier tegelijk warm en koud blazen?