Op de eerste rij, 26 augustus 2021

23 aug
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Startschot bestuursvernieuwingen

Boerenbond heeft de goede traditie om om de vijf jaar de bestuursploegen op alle niveaus in onze organisatie te vernieuwen. Onder het motto ‘Je kan maar meedoen aan de top als je ook met je voeten op het terrein staat en daar verantwoordelijkheid opneemt’, start die operatie dit najaar met de vernieuwing van de lokale besturen –onze bedrijfsgilden – om in maart 2023 uit te monden in een nieuw Hoofdbestuur. Ook nu mikken we op een flinke portie vernieuwing in onze bestuursploegen. Waarom we daar zoveel belang aan hechten en hoe dit traject zal verlopen, lees je in het dossier in deze Boer&Tuinder.

Nieuw werkjaar van start

Met de zomervakantie achter de rug start ook ons nieuwe werkjaar. Dit jaar in een zo goed als normale modus, waarbij we opnieuw fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren: voor vorming, discussies en ontmoeting met en tussen onze leden en bestuursleden. Het zal deugd doen …

Het nieuwe werkjaar start met een goedgevulde agenda en in een quasi normale modus.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

De syndicale agenda is alvast meer dan goed gevuld. In de komende maanden zal Vlaanderen het Europese akkoord over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) omzetten in een strategisch plan, dat dan nog het Europese fiat moet krijgen. Een cruciaal dossier dat bepalend is voor de Europese ondersteuning de komende jaren voor veel van onze deelsectoren. Naast de evaluatie van MAP 6, waarover de dialoog met de overheid bijzonder stroef loopt, ligt dit najaar ook het stikstofdossier prominent op tafel. Een definitieve PAS was beloofd tegen het einde van dit jaar. Vraag is of deze timing gehaald zal worden. Het voorbereidende werk dat in dit dossier tot nu toe gebeurd is door de bevoegde diensten, en waar we net voor de zomervakantie inzage in kregen, is voor ons alvast onvoldoende. Dat lieten we ook weten aan de betrokken kabinetten. Daarnaast liggen op de Vlaamse beleidstafel nog tal van andere dossiers: de nieuwe klimaatdoelen na Fit for 55, de hervorming van de pachtwetgeving, de nieuwe stroomgebiedsbeheersplannen, het strategisch plan waterbevoorrading, de opmaak van de Vlaamse beleidskaders BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) …

Ook op federaal vlak dienen zich heel wat dossiers aan waarin onze sector betrokken partij is, zoals de problematiek van tewerkstelling, een aantal sanitaire dossiers, de voorbereiding van een brede fiscale hervorming, de nieuwe wetgeving rond oneerlijke handelspraktijken …  En dan zijn er nog de vele lokale en regionale dossiers die impact hebben op de bedrijfsvoering.

Het zijn allemaal belangrijke dossiers en in heel wat ervan zijn er tegengestelde belangen binnen de landbouw: tussen sectoren, tussen regio’s … Een goede interne dialoog zal meer dan ooit nodig zijn om tot gedragen en eensgezinde standpunten te komen die we op de beleidstafels kunnen leggen. Want samen staan we sterker. Ook in dit nieuwe werkjaar kunnen jullie alvast op ons rekenen!

Onzekerheid troef

Als ondernemer, zeker in de land- en tuinbouwsector, moeten we kunnen omgaan met onzekerheden. Onzekerheid over de gevolgen van de slechte weersomstandigheden op de opbrengsten en de prijsvorming, over wanneer het nu eindelijk wat goed weer gaat worden om de noodzakelijke en dringende veldwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, over wanneer de seizoenale prijsstijging van vleesvarkens er eindelijk aan komt, over de kwalijke gevolgen van het braderen met te goedkope melk bij enkele retailers op de komende semestriële prijsonderhandelingen, onzekerheid of onze afnemer een duurzame relatie opgeeft voor enkele centjes minder uit het verre buitenland, onzekerheid over vergunningen …

Als deze onzekerheden dan samenkomen en aanslepen, groeit de frustratie en dreigt er moedeloosheid. Daar moeten we aandacht voor hebben, maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, is het net dan belangrijk onze rug te rechten en te kijken hoe we onze bedrijven kunnen versterken en weerbaarder maken. Dit is een oefening waarmee we binnen Boerenbond volop bezig zijn.