Op de eerste rij: 25 augustus 2022

23 augustus 2022
Droogte

De aanhoudende droogte weegt op onze land- en tuinbouw. Dat zal alleen maar toenemen nu er opnieuw maar heel lokaal en weinig regen wordt voorspeld. Ondertussen draalt de droogtecommissie om bijkomende maatregelen op te leggen voor niet-essentieel watergebruik. Het is onbegrijpelijk dat een verbod op niet-essentieel watergebruik zo lang op zich laat wachten. In tijden van waterschaarste is er nood aan een solide waterbeleid, maar niet ten koste van de boer en de voedselproductie.

Beregenen blijft noodzakelijk om gewassen te redden die recent geplant of dicht bij de oogst zijn. Eigen waterbronnen zijn meestal gering of reeds volledig opgebruikt. Daarbij maakt het ‘Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen’ het heel moeilijk om nog water van goede kwaliteit te vinden. We moedigen bedrijven die water lozen aan om een grondstoffenverklaring aan te vragen, zodat boeren dit water kunnen gebruiken voor irrigatie. Verder rekenen we op de overheid en diverse administraties om mee te zoeken naar oplossingen voor problemen met de mestwetgeving en GLB-verplichtingen. De situatie is uitzonderlijk, wat betekent dat vaste regeltjes op basis van kalenderlandbouw in diverse wetten momenteel niet realistisch zijn. Vooral met de inzaai van vanggewassen en herinzaai van grasland stoten we op een aantal administratieve problemen. Ook de nitraatresiducampagne voor het najaar kondigt zich onder zeer moeilijke omstandigheden aan. Bij mislukte teelten is het onaanvaardbaar dat een te hoog gemeten reststikstof oorzaak is van boetes of beperkingen. Dat is geen eerlijke beoordeling!

En dan nog de schade zelf. Blijven inzetten op een brede weersverzekering en het maximaal subsidiëren hiervan biedt financiële zekerheid voor boeren in extreme weersomstandigheden zoals droogte, zeker nu het Rampenfonds verder wordt afgebouwd. We moeten er ook van uitgaan dat periodes van langdurige droogte vaker zullen voorkomen. Daarom is het belangrijk om te investeren in wateropvang en -buffering. Al te vaak worden vergunningsverleningen sterk vertraagd of zelfs afgekeurd, terwijl de overheid initiatieven rond wateropvang en -buffering net moet stimuleren en faciliteren. Landbouw is een deel van de oplossing, niet van het probleem.

Belgische appels

Ondertussen zijn onze hardfruittelers begonnen met de pluk. De komende weken zullen duidelijk maken of hun jaar goed of slecht wordt. Vorige week hebben we er de aandacht op gevestigd dat vooral de Belgische appelteelt te kampen heeft met kleine marges en grote onzekerheden. Onze appeltelers worden geconfronteerd met slechte prijzen, stijgende kosten, extreem weer, verstoorde buitenlandse afzetmarkten en een dalende binnenlandse consumptie. Onze kwalitatief hoogstaande appelen moeten vaak opboksen tegen goedkopere import en krijgen vaak maar een beperkte schapruimte. Bovendien is het voor de consument niet altijd eenvoudig om te weten welk stuk fruit in eigen land geteeld wordt. Een verhoogde consumptie van Belgische appelen en duidelijke herkomstaanduiding kan al een stap in de goede richting zijn, maar er is meer nodig om de huidige uitdagingen in de sector het hoofd te bieden. Daarom hebben we de oproep gelanceerd om tot een verregaande samenwerking doorheen de keten te komen.

De overheid moet wateropvang en -buffering ondersteunen, niet tegenwerken!

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Vleesveehouders werken duurzaam

Onlangs werden de resultaten bekendgemaakt van de duurzaamheidsmonitor vleesvee binnen het lastenboek Belbeef. Die monitor is opgestart in 2019 om de duurzaamheidsinspanningen binnen de rundvleessector objectief in kaart te brengen en te kwantificeren. Ondertussen hebben al de Belbeefdeelnemers een eerste maal de monitor ingevuld. Deze gelden als nulmeting voor de sector. En de eerste resultaten mogen worden gezien. Zo nemen 7 op de 10 rundveehouders actief initiatieven om koolstof op te slaan in de bodem, werkt bijna de helft van de veehouders circulair door gebruik te maken van bijproducten of nevenstromen van de voedingsindustrie, draagt bijna de helft van de veehouders bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien en produceert bijna 25% van de bedrijven eigen energie via zonnepanelen. Deze resultaten bewijzen nogmaals dat onze rundveehouders dagelijks en op vrijwillige basis inspanningen leveren op het vlak van milieu, klimaat, dierenwelzijn … en hun bedrijven verduurzamen. Het is dan ook noodzakelijk om de resultaten de volgende jaren te blijven monitoren en te communiceren. Zo kunnen we de consumenten duidelijk maken dat ons Belgisch rundvlees niet alleen lekker en kwaliteitsvol is, maar ook duurzaam wordt geproduceerd.