Op de eerste rij: 15 februari 2024

We kunnen het niet alleen

De actiebereidheid bij onze boeren blijft enorm groot. Dat werd de voorbije dagen nog maar eens duidelijk. Onze landbouwers verwachten concrete oplossingen van de overheid!

Waar tijdens de protesten politici van alle strekkingen hun steun en respect voor de landbouwsector uitten, blijkt het omzetten van die mooie woorden in daden niet zo makkelijk. De meningen aan de onderhandelingstafel lopen, hoe kan het ook anders, sterk uit elkaar. Wij blijven de verzuchtingen van onze landbouwers op tafel leggen, over een snelle omslag naar een stikstofemissiereductiemodel, want tegen dit stikstofdecreet blijven wij ons verzetten voor het Grondwettelijk Hof. Wij vragen een realisatie van bos en natuur in groene bestemmingen in plaats van op landbouwgrond. Wij vragen een MAP waarin die zaken staan waarover landbouw en natuur akkoord waren, administratieve vereenvoudiging, toegang tot water, rechtszekerheid en een eerlijke prijs. We gunnen de onderhandelingen alle kansen, maar we passen voor een praatbarak. Er zijn daadkrachtige oplossingen nodig, en wel nu.

We kijken voor alle duidelijkheid naar alle overheden om de Vlaamse land- en tuinbouwsector vooruit te helpen. Vorige week nam ik ook deel aan het Ketenoverleg, waar alle schakels van de keten hun duidelijke steun hebben uitgesproken en het belang van een sterke land- en tuinbouw onderstreept hebben. 

Ook kwam de interfederale taskforce landbouw onder leiding van federaal minister David Clarinval samen. Hier verwachten we concrete voorstellen op het vlak van het objectiveren van de marges binnen de agrovoedingssector en de verdeling van de marges over verschillende partners in de keten. En ook hier: het wegwerken van administratieve lasten, bijvoorbeeld als gevolg van voedselveiligheidscontroles, is ook een oud zeer dat opnieuw ter tafel gebracht werd.

Nu de verkiezingen dichterbij komen, staat het buiten kijf dat het politieke debat als nooit tevoren op het scherpst van de snee gebeurt. Maar dat mag nooit op de kap van onze landbouwers zijn. Ik maak me sterk dat we alleen vooruitgang kunnen maken door af te stappen van polarisatie en open te staan voor elkaars ervaring en ideeën, van welke kant ze ook komen. Hoe graag we ook vooruit willen, we kunnen het alleen samen.

Bovenstaande is mijn opinie op maandagmiddag 12 februari. Omdat er de komende uren en dagen nog heel wat kan wijzigen, verwijs ik graag naar onze website voor de laatste stand van zaken.

"We gunnen de onderhandelingen alle kansen, maar we passen voor een praatbarak."