Op de eerste rij: 1 september 2022

30 augustus 2022
Droogte nog niet voorbij

De droogte teistert nog steeds heel Vlaanderen en veel regen is er nog niet meteen op komst. Extra maatregelen zijn niet uit te sluiten, indien het debiet in de bevaarbare waterlopen nog verder daalt. Wij rekenen er op dat, als er maatregelen moeten worden genomen, die eerst van toepassing zijn op niet-essentieel waterverbruik.

Het afwegingskader prioritair watergebruik, dat een jaar geleden tot stand kwam, ondersteunt beslissingsnemers bij het nemen van maatregelen in periodes van extreme droogte. Dit afwegingskader moet echter dringend verder worden verfijnd. Belangrijk is dat men hierbij rekening houdt met enkele zeer belangrijke argumenten voor land- en tuinbouw. Onze dieren en jonge planten moeten te allen tijde kunnen beschikken over water! Men moet zich bovendien ook goed bewust zijn van het feit dat verschillende teelten helemaal verloren kunnen zijn als ze zelfs maar enkele dagen geen water hebben gekregen. Onze natuurlijke productieprocessen hebben geen aan-uitknop. En als er bepaalde teelten volledig mislukken, heeft dit uiteraard ook zijn effect op de verwerkende sector.

Laat het ons in tijden van nood nog eens herhalen: het helpt niet om alleen aan ‘waterproblemen’ te denken als er een tekort is. De vergunningslijdensweg voor het aanleggen van een waterbekken is hemeltergend. Er moet over de sectoren heen worden gekeken hoe men bepaalde waterstromen uit processen kan recupereren in plaats van ze te laten weglopen. En er moet maximaal worden ingezet op innovatie, om zuiniger en gerichter met water om te kunnen gaan in alle sectoren. Men moet anticiperen op extreme weersomstandigheden en niet enkel nadenken over het beleid als het probleem zich stelt. Periodes van waterschaarste zullen in de toekomst frequenter voorkomen. Enkel met een robuust waterbeleid kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken.

Groene zorg heeft coronajaar verteerd

Vorige week vrijdag stelde Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns het jaarrapport zorgactiviteiten 2020 voor bij blauwbessen- en zorgboerderij Blueberry Fields in Beringen. Daarbij zette hij de zorgboerderijen in de bloemetjes. In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera het Steunpunt Groene Zorg op met als doel de samenwerking tussen de zorgsector en onze sector te ondersteunen en faciliteren. Volgens de minister leidde corona in 2020 tot een dip in het aantal zorgvragers en zorgboerderijen, maar het Steunpunt zag de cijfers in 2021 alweer opveren. Niet minder dan 60 nieuwe zorgboerderijen traden toe tot hun netwerk. Het Steunpunt raamt het aantal zorgdagen op meer dan 60.000. Op die collectieve prestatie mogen onze zorgboerderijen terecht trots zijn, en wij op hen.

Het helpt niet om alleen aan 'waterproblemen' te denken als er een tekort is.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Een blik op Ierland

Vorige week ontmoetten we met ons Hoofdbestuur onze Ierse collega’s van de Irish Farmers Association. Alleen al het grote areaal grasland (meer dan 80% van de totale landbouwoppervlakte) maakt meteen duidelijk dat de Ierse landbouw uiteraard niet dezelfde is als de Vlaamse. De Ierse landbouw is bovendien heel erg gericht op export en is daar trots op, omdat het mee de economische groei van Ierland stut. Bijna 90% van hun zuivel, rund- en schapenvlees wordt geëxporteerd. Ze exporteren voornamelijk naar het Verenigd Koninkrijk – de vrije doorgang aan de grens met Noord-Ierland was voor de Ieren dan ook van levensbelang – maar ook in belangrijke mate richting de EU en zeer breed over de hele wereld.

En toch worden we dagelijks geconfronteerd met dezelfde uitdagingen: emissiereductie, implementatie van het GLB, de nitraatrichtlijn ... Maar ook in het maatschappelijk debat moeten onze Ierse collega’s aan de Ierse burger dagelijks uitleggen hoe de hedendaagse landbouw functioneert, wat de uitdagingen voor de landbouw zijn en vooral wat de landbouwer vandaag nodig heeft om ook morgen nog veilig, gezond en kwaliteitsvol voedsel te produceren. Ook de Ieren werken, net als wij, aan een duurzame visie op voedsel. Redenen genoeg dus om de contacten met onze Europese collega’s te onderhouden. Niet alleen omdat we vaak met dezelfde uitdagingen te maken hebben en dus van elkaar kunnen leren. De recente geschiedenis heeft ons al geleerd dat wat vandaag door Europa beslist wordt, morgen zijn problemen kent bij de toepassing ervan in de verschillende lidstaten. De landbouwsector heeft dus heel wat redenen om de krachten ook in Europa te bundelen.