Menu

Meer rechtszekerheid door Codextrein

Terug naar Persberichten

Na de goedkeuring door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vorige week, zal de Vlaamse regering op 8 december de Codextrein bekrachtigen en afkondigen. De natuurverenigingen schreeuwen nu moord en brand over het inperken van de beroepsmogelijkheden. Ook de wijzigingen aan de regeling voor landschappelijk waardevolle gebieden wordt zwaar onder vuur genomen. De voorgestelde wijzigingen zijn belangrijk voor de rechts- en bestaanszekerheid van onze land- en tuinbouwbedrijven. Boerenbond was dan ook steeds een voorstander van deze decreetswijzigingen en reageert tevreden.

Diverse natuur- en milieuverenigingen hebben aangekondigd naar het Grondwettelijk Hof te trekken tegen de nieuwe regeling van de beroepsmogelijkheden. In het Vlaams Parlement werd na lange politieke discussies ingestemd met een wijziging van de beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning. De bedoeling is om de eindeloze procedureslagen tegen vergunningen in te perken. In het nieuwe decreet staat dat wie niets van zich heeft laten horen tijdens het openbaar onderzoek (dus geen gemotiveerd bezwaar heeft ingediend) naderhand ook geen administratief beroep meer kan indienen of naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan stappen. Voor Boerenbond is dit niet meer dan logisch. Het is belangrijk dat een vergunningverlenende overheid tijdig en vroeg in het proces de bezwaren kent. Het is eigenaardig dat diegene die steeds pleiten om vroeg in het traject betrokken te worden, nu om puur strategische redenen wensen te kunnen stilzitten om daarna de juridische hakbijl boven te halen. Voorzitter Sonja De Becker: "Vanuit Boerenbond waren wij, samen met de andere werkgeversorganisaties in Vlaanderen, trouwens al heel lang vragende partij voor deze aanpassing. We zijn dan ook blij met deze decreetswijziging, die opnieuw een stapje is in de richting van meer rechtszekerheid voor wie wil ondernemen in Vlaanderen."

De bescherming van de landschappelijk waardevolle gebieden wordt door dezelfde natuur- en milieuverenigingen te pas en te onpas ingeroepen om projecten van landbouwers en tuinders te dwarsbomen. Wie vandaag als landbouwer of tuinder een zone-eigen (!) project in landschappelijk waardevol agrarisch gebied wil realiseren, kent het probleem. Systematisch komen dergelijke projecten (ook kleinere projecten of uitbreidingen op bestaande bedrijven) voor de Raad van Vergunningenbetwistingen en sneuvelen ze daar. Gewoonlijk met het argument dat de inspanningen die gedaan worden om het project zo goed mogelijk in te passen in het landschap hét bewijs zijn dat het project het landschap aantast en dus niet vergund kan worden. De wereld op zijn kop dus. De Codextrein omschrijft nu duidelijker wat kan en niet kan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Met deze kleine wijziging wordt het landschappelijk waardevol agrarisch gebied werkelijk niet vogelvrij verklaard zoals sommige beweren.

Voorzitter Sonja De Becker: "De regeling is evenwichtig en wil voor de landbouwers en tuinders mogelijkheden creëren om hun activiteiten op een normale wijze verder te ontwikkelen. Hopelijk krijgen de landbouwers en tuinders dus ook op dat vlak wat meer rechtszekerheid."

Meer informatie

Luc Vanoirbeek, woordvoerder (0477 33 06 35)